O nas

Działalność Pekao Banku Hipotecznego

Pekao Bank Hipoteczny S.A. działa jako bank specjalistyczny (hipoteczny) w rozumieniu Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych i wykonuje wyłącznie czynności określone w tej  Ustawie

Naszą misją jest realizacja potrzeb Grupy Pekai w zakresie pozyskiwania długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych.

Działalność kredytowa

  • Działalność kredytowa Banku skupia się na współpracy z Bankiem Pekao w zakresie nabywania  i przenoszenie wierzytelności hipotecznych.

Działalność emisyjna

  • Jako Bank specjalistyczny, Pekao Bank Hipoteczny jest uprawniony do emisji listów zastawnych, dzięki którym pozyskuje środki pieniężne niezbędne do finansowania akcji kredytowej.
  • Listy zastawne są dłużnymi papierami wartościowymi wprowadzonymi przez Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 29 sierpnia 1997 r. Ustawa definiuje je jako "papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach."
  • Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych prowadzony przez Bank, objęty jest certyfikatem jakości Covered Bond Label, który ma na celu zarówno poprawę transparentności i unifikację europejską dla prowadzonych rejestrów zabezpieczenia, jaki i promowanie emitowanych przez Bank listów zastawnych wśród inwestorów zagranicznych.

Struktura własnościowa kapitału

Od dnia 24.11.2023 roku kapitał zakładowy Banku wynosi 603 000 000,00 PLN i dzieli się na 6 030 akcji zwykłych imiennych serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H” „I”, "J", "K" i "L" o wartości nominalnej 100 000 PLN każda. Kapitał zakładowy Banku został opłacony w całości. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jedynym akcjonariuszem Banku jest Bank Pekao S.A. posiadający 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji  % posiadanych Akcji Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 6 030 100% 6 030 100%

Strategicznymi akcjonariuszami Banku Pekao są Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A., którzy na dzień 24.11.2023 roku posiadają łącznie akcje reprezentujące około 32,8% kapitału zakładowego Banku Pekao i 32,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Pekao.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna siedziba Banku znajduje się w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej 10a. Przedmiot i zakres działalności Banku opisany został w par. 10 Statutu Banku.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję