Oprocentowanie

WIBOR 3M i 6M

 

Stan na WIBOR 3M WIBOR 6M
20.06.2024 5,85 5,86

 
Archiwum WIBOR
 
WIBOR jest to wyrażony procentowo wskaźnik referencyjny dla depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym, publikowany na stronie internetowej przez administratora tego wskaźnika, którym na dzień zawarcia Umowy jest GWP Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ustalany zgodnie z regulaminem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Bank nie ma wpływu na wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR. Wskaźnik referencyjny WIBOR jest możliwy do zweryfikowania u administratora tego wskaźnika poprzez wgląd na stronę internetową https://gpwbenchmark.pl/ oraz poprzez media dedykowane rynkowi usług bankowych.
Więcej o wskaźnikach referencyjnych
 

SBKM 3M i 6M

stosowane przez Bank dla wierzytelności o zmiennym oprocentowaniu przeniesionych z Banku Pekao S.A.

Stan na SBKM 3M SBKM 6M
31.05.2023 5,85 5,86

 

Archiwum SBKM

 

SBKM jest wyliczana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M lub 6M z każdego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy dla którego jest ustalana. 

 

Oprocentowanie okresowo stałe

Wysokość okresowo stałego oprocentowania mieszkaniowych kredytów hipotecznych w złotych (PLN) dla osób fizycznych
 w początkowym okresie kredytowania (60 miesięcznych rat) lub, w przypadku porozumienia stron umowy, także w kolejnych 60-miesięcznych okresach kredytowania. 
Obowiązuje dla wniosków o zmianę formuły oprocentowania składanych w okresie (włącznie) Wysokość wskaźnika LTV (1) Oprocentowanie w skali roku (2) (3)
od 20.06.2024 do 80% 7,67%
powyżej 80% 7,87%
(1) tzw. "Loan To Value" to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem.
(2) Oprocentowanie jest podwyższone o 1,00 p.p. w przypadku gdy Kredytobiorca nie dopełni złożenia w Banku umowy ubezpieczenia Nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych/ryzyk budowlanych ze wzmianką o przyjęciu do wiadomości przelewu na rzecz Banku oraz dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej.
(3) Oprocentowanie jest podwyższone o 1,00 p.p. do czasu otrzymania przez Bank zawiadomienia o wpisie hipoteki, będącej zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z umowy z Kredytobiorcą. 
Okresowo stałe oprocentowanie kredytu składa się z sumy marży kredytu oraz stawki IRS (publikowanej przez Bank stawki obowiązującej dla okresu 5-letniego stałej stopy procentowej, ustalanej na podstawie oprocentowania transakcji "swap procentowy" na rynku międzybankowym).
Archiwum IRS
Tabela marż 
Wysokość oprocentowania kredytu nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych, które zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny wynoszą dwukrotność wysokości odsetek ustawowych równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Jeżeli wysokość oprocentowania kredytu obliczona zgodnie z postanowieniami umowy danego produktu przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych, oprocentowanie kredytu/pożyczki jest równe wysokości odsetek maksymalnych.
Na dzień publikacji niniejszego oprocentowania wysokość odsetek maksymalnych wynosi: 18,50% w skali roku.
 
Oferta kredytów na stałą stopę

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję