Polityka prywatności

RODO Klienci

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 10A,01-230 Warszawa zarejestrowana w Są dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027441, NIP 5271028697, (dalej jako „Bank”), informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako – „RODO”), zapewnia ochronę danych osobowych, których jest administratorem oraz realizuje prawa osób, których dane dotyczą.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:

 • przedstawienia oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO;
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa,  albo  wykonywania zarządcę sukcesyjnego niezbędny do zakończenia postępowania spadkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO;
 • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO;
 • dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO;
 • zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO;
 • realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO;
 • stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c RODO;
 • marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub Partnerów Banku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością (w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku), przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych (w tym podatkowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w wewnętrznych celach administracyjnych grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie jako podmiot dominujący oraz jego spółki zależne, w tym Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Bank może przetwarzać dane osobowe również w innych celach, w przypadku gdy wyrazili Państwo w sposób dobrowolny, konkretny i świadomy jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Kategorie danych osobowych

Bank może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, dane dot. stanu posiadania, dane finansowe, dane, dane dotyczące zobowiązań finansowych wnioskodawcy/ kredytobiorcy, dane dotyczące finansowanej nieruchomości i jej właścicieli (aktualnych sprzedawców i wcześniejszych właścicieli), dane osób uczestniczących w postępowaniach administracyjnych i sądowych, dane zawarte w składanych reklamacjach i wnioskach,

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Bank:

 • podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe;
 • podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych dla wykonywania czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Na podstawie udzielonej przez zgody Panią/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Bankiem (podmioty z grupy kapitałowej Banku i Partnerzy Banku) w celach marketingowych.

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku, w skład której wchodzi Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie, jako podmiot dominujący. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku, na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych i wyłącznie na podstawie polecenia Banku.

Okres przetwarzania danych

Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej pomiędzy podmiotem korzystającym z usługi  Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem ciążącym na Banku, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • wykonywania czynności przez zarządcę sukcesyjnego niezbędny do zakończenia postępowania spadkowego;
 • niezbędny dla celów dowodowych, w szczególności rozpatrzenia reklamacji lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem korzystającym z usługi, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Baniem a podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa. Brak podania danych spowoduje, że zawarcie oraz wykonywanie tej umowy nie będzie możliwe.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez  podmiot w imieniu, którego Pani/Pan działa.

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, informuje, w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO mogą się Państwo kontaktować w z Bankiem pisemnie na adres siedziby Banku (ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa) lub elektronicznie pod adresem e-mail: iod@pekaobh.pl

 

RODO Kontrahenci

Informacja dla reprezentantów, pełnomocników, osób wskazanych przez Kontrahenta do kontaktu i współpracy

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 10A, 01-230 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027441, NIP 5271028697, (dalej jako „Bank”), informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako – „RODO”), zapewnia ochronę danych osobowych, których jest administratorem oraz realizuje prawa osób, których dane dotyczą.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Bank przetwarza Państwa dane osobowe w celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bank a podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO;

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO;
 • realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO;
 • realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c RODO;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością oraz obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Bank, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Bank oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w wewnętrznych celach administracyjnych grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie jako podmiot dominujący oraz jego spółki zależne, w tym Bank, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku.

Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy lub w związku z pełnioną przez Panią/Pana funkcją. W przypadku osób do reprezentacji lub pełnomocników Bank dodatkowo może przetwarzać numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości oraz inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Bank :

 • podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Bank danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe;
 • podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych dla wykonywania czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Bank (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku >

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa, a po jej zakończeniu, w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • niezbędny dla celów dowodowych, w szczególności rozpatrzenia reklamacji lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Banku iod@pekaobh.pl

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Bank nie planuje przekazywać bezpośrednio danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może jednak okazać się, że w czasie trwania umowy bank zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG - wyłącznie w zakresie w jaki pozwalają na to przepisy prawa. W przypadku ewentualnego przekazywania danych poza EOG mogą być stosowane zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych np. w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Sytuacja ewentualnego przekazania Pani/ Pana dane osobowych poza obszar EOG może być związana np. z przekazywaniem danych do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Bank a podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa. Brak podania danych spowoduje, że zawarcie oraz wykonywanie tej umowy nie będzie możliwe.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bank przez  podmiot w imieniu, którego Pani/Pan działa.

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, informuje, w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO mogą się Państwo kontaktować się z Bankiem pisemnie na adres siedziby Banku (ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa) lub elektronicznie pod adresem e-mail: iod@pekaobh.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję