Władze Banku

Zarząd Pekao Banku Hipotecznego S.A. powoływany jest na trzy lata w składzie od trzech do pięciu osób - liczbę członków ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu reprezentują Bank na zewnątrz oraz kierują jego działalnością: są odpowiedzialni za bieżące prowadzenie spraw Banku, zapewniając pełną realizację celów wynikających z planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych.

Członek zarządu

Piotr Pawliczak

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Domaradzka

Agnieszka Domaradzka

Członek Zarządu

Robert Dołęga

Robert Dołęga

Członek Zarządu

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. są wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Marcin Gadomski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Opolski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Baranowski

Członek Rady Nadzorczej

Janina Harasim

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Piotr Zborowski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Werochowski

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Mielcarz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej