Władze Banku

Zarząd Pekao Banku Hipotecznego S.A. powoływany jest na trzy lata w składzie od trzech do pięciu osób - liczbę członków ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu reprezentują Bank na zewnątrz oraz kierują jego działalnością: są odpowiedzialni za bieżące prowadzenie spraw Banku, zapewniając pełną realizację celów wynikających z planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych.

Członek zarządu

Tomasz Mikoda

Prezes Zarządu Banku

Agnieszka Domaradzka

Agnieszka Domaradzka

Członek Zarządu

Członek zarządu

Rafał Litwińczuk

Członek Zarządu

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. są wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Tomasz Kubiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Gadomski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Opolski

Członek Rady Nadzorczej

Janina Harasim

Członek Rady Nadzorczej

Zofia Barbara Liberda

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Baranowski

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Słobodzian - Nowacka

Członek Rady Nadzorczej