Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

System gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego został określony w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) (dalej „Ustawa”).

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony oraz zasadach dokonywania wypłat środków gwarantowanych można uzyskać na stronie internetowej www.bfg.pl oraz pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 800 569 341.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest podmiotem objętym systemem gwarantowania depozytów w rozumieniu Ustawy.

Z uwagi na przyjęty ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. tj. z 2015, poz. 1588 ze zm.) ograniczony zakres działalności banków hipotecznych, klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. nie są uznawani za deponentów, a tym samym środki zgromadzone w toku czynności na rachunkach Pekao Banku Hipotecznego S.A. nie stanowią środków gwarantowanych w rozumieniu ww. ustawy o BFG i nie są objęte systemem gwarantowania przez BFG.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Przydatne linki

Linki do portali i serwisów internetowych instytucji finansowych. Z niektórymi wspópracujemy, inne stanowią cenne źródło informacji finansowych i gospodarczych.

Związek Banków Polskich

Fundacja na rzecz kredytu hipotecznego

Narodowy Bank Polski

Komisja Nadzoru Finansowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Ministerstwo Finansów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Biuro Informacji Kredytowej

Główny Urząd Statystyczny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Krajowa Izba Gospodarcza