Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W związku ze zmianą Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. (dalej zwanej także „Ustawą”) od dnia 7 marca 2019 r. przepisów w zakresie Systemu gwarantowania depozytów nie stosuje się do banków hipotecznych.

W związku z powyższym Pekao Bank Hipoteczny S.A. (dalej zwany także „Bankiem”) informuje, iż:

  1. jako podmiot nieuprawniony do prowadzenia działalności bankowej w zakresie przyjmowania depozytów, nie jest podmiotem objętym systemem gwarantowania w rozumieniu przepisów Ustawy,
  2. środki gromadzone w Banku, w tym środki pieniężne służące spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytów hipotecznych, nie są objęte systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przydatne linki

Linki do portali i serwisów internetowych instytucji finansowych. Z niektórymi wspópracujemy, inne stanowią cenne źródło informacji finansowych i gospodarczych.

Związek Banków Polskich

Narodowy Bank Polski

Komisja Nadzoru Finansowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Ministerstwo Finansów

Biuro Informacji Kredytowej

Główny Urząd Statystyczny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Krajowa Izba Gospodarcza