Emisje listów zastawnych

Ponad 20 lat działamy na rynku listów zastawnych

Jesteśmy bankiem specjalistycznym i działamy na podstawie Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych. Naszą działalność kredytową realizujemy poprzez zakup wierzytelności hipotecznych od Banku Pekao S.A. (naszej spółki matki) oraz poprzez emisję listów zastawnych.

Pierwszy list zastawny wyemitowaliśmy w grudniu 2000 roku. Posiadamy doświadczenie w emisji dwóch rodzajów listów zastawnych:

 • hipotecznych listów zastawnych, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach (mieszkalnych lub komercyjnych),
 • publicznych listów zastawnych, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności z tytułu kredytów dla sektora publicznego.

Oto historia i szczegóły naszych emisji:

29 grudnia 2000 roku

 • HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA przeprowadził I Emisję hipotecznych listów zastawnych, która stanowiła pierwszą niematerialną emisję listów zastawnych w Polsce. Emisja nominowana była w euro, a jej łączna wartość wynosiła 3 630 000  Euro. Pierwsza emisja listów zastawnych HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA została dokonana w trybie emisji zamkniętej. Agentem i pierwszym nabywcą listów był Bank BPH SA.

W latach 2003 - 2004

 • Bank przeprowadził kolejne emisje listów zastawnych na łączną kwotę 140 000 000  PLN.

28 kwietnia 2005 roku

 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu Program Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 PLN. W ramach programu BPH Bank Hipoteczny dokonał kilku publicznych emisji hipotecznych listów zastawnych.

18 sierpnia 2005 roku

 • Uruchomiono niepubliczną Emisję Hipotecznych Listów Zastawnych na kwotę 150 000 000 PLN.

24 sierpnia 2010 roku

 • Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną Hipotecznych Listów Zastawnych w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN.

Emisje w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela:

Data emisji Numer emisji Kwota emisji Waluta emisji
28 grudnia 2010 I emisja 100 000 000 PLN
14 marca 2011 II emisja 250 000 000 PLN
22 czerwca 2011 III emisja 150 000 000 PLN
22 lutego 2012 IV emisja 150 000 000 PLN
9 sierpnia 2012 V emisja 150 000 000 PLN
11 października 2012 VI emisja 10 000 000 EUR
18 grudnia 2012 VII emisja 45 200 000 PLN
15 maja 2013 VIII emisja 4 500 000 EUR
30 grudnia 2013 IX emisja 12 000 000 EUR
14 lutego 2014 X emsja 15 000 000 EUR
8 grudnia 2014 XI emisja 75 000 000 PLN
28 kwietnia 2015 XII emisja 25 000 000 EUR
24 września 2015 XIII emisja 20 000 000 EUR
22 września 2016 XIV emisja 50 000 000 PLN
20 września 2017 XV emisja 50 000 000 PLN
11 grudnia 2017 XVI emisja 50 000 000 PLN
10 grudnia 2018 XVII emisja 10 000 000 PLN
29 kwietnia 2019 XVIII emisja 50 000 000 EUR

Programy emisji listów zastawnych


Trzeci Program Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela


Publiczne Listy Zastawne na łączną kwotę
350 000 000 złotych (seria NPLZ-01)

Drugi Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 złotych

Pierwszy Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 złotych.

Bezpieczeństwo listów zastawnych

Listy zastawne są instrumentami, które spełniają kryteria obligacji zabezpieczonych (ang. covered bonds). To papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym.

 • Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych wynika z konieczności przestrzegania przez Bank hipoteczny szeregu ściśle określonych wymogów wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 2016 poz. 1771).
 • Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych mogą stanowić wyłącznie wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu. W przypadku publicznych listów zastawnych podstawę emisji określa art. 3 ust 2 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Bank hipoteczny jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania Rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach:

 •     wierzytelności banku hipotecznego,
 •     inne prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych,
 •     środki tworzące bufor płynności.


Zasady prowadzenia Rejestru zabezpieczenia listów zastawnych reguluje Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Rekomendacja K Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2016 roku dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Bieżący nadzór nad prowadzeniem rejestru zabezpieczenia sprawuje niezależny Powiernik (powołany przez KNF).

Raporty zabezpieczeń