Reklamacje i Pytania

Reklamacje

Jeśli coś poszło nie tak, skontaktuj się z nami. Wspólnie wyjaśnimy sytuację:

 • spotkaj się z nami w siedzibie Banku: Warszawa, ul. Skierniewicka 10A
 • zadzwoń: +48 22 85 21 900 - 901 lub wyślij fax +48 22 85 26 123
 • wyślij email: reklamacje@pekaobh.pl
 • napisz do nas na adres:
  Pekao Bank Hipoteczny S.A., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

Jeśli wysyłasz korespondencję pisemną, prosimy Cię o podanie w jej treści wyczerpujących informacji związanych z jej powodem, a także niezbędnych danych, które ułatwią nam kontakt:

 • numeru Klienta lub numeru umowy (jeśli jesteś naszym Klientem),
 • danych do korespondencji zwrotnej
 • Zasady i terminy składania reklamacji

  • Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

   1. Wszystkie reklamacje rozpatrujemy z należytą rzetelnością, wnikliwością i starannością, w sposób zapewniający terminowe wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zgłoszonego problemu z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
     
   2. W związku z rozpatrywaną reklamacją, może zaistnieć potrzeba dostarczenia przez Klienta dodatkowych informacji oraz dokumentacji, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procesem rozpatrywania reklamacji.
     
   3. Bank na życzenie Klienta, potwierdza złożenie reklamacji, pisemnie lub w inny, uzgodniony z Klientem sposób.
     
   4. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.
     

   Informujemy, że w dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892 t.j.). W związku z powyższym od tego dnia reklamacje są rozpatrywane przez Bank zgodnie z postanowieniami ww. ustawy.

 • Odwołania

  • Klienci mają możliwość odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do Prezesa Zarządu Banku w trybie analogicznym do złożenia reklamacji.
   W przypadku, gdy w wyniku złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, klientowi przysługuje prawo:

   1. Wystąpienia do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich:
    • w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)
    • tryb i zasady prowadzenia przez Arbitra Bankowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
    • uprawnienie to przysługuje Klientowi po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w przypadku gdy nie zgadza się on z decyzją Banku dotyczącą jego reklamacji.
   2. Wystąpienia do Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowania pozasądowego
    • tryb i zasady prowadzenia przez Rzecznika Finansowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego http://rf.gov.pl/. Udział w postępowaniu jest dla Banku obowiązkowy
   3. Zwrócenia się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów – w przypadku Klientów będących konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z Bankiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może zwrócić się


   Klientom przysługuje prawo sądowego rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez Bank.
   W każdym przypadku sporu z Kredytobiorcą, Bank skłania się ku możliwości polubownego jego rozwiązania.
   Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy mogę otrzymać kredyt na mieszkanie w Pekao Banku Hipotecznym?

  • Od dnia 1 czerwca 2021 nasz Bank zawiesił udzielanie kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe dla klientów indywidualnych i nie przyjmuje nowych wniosków kredytowych. Obecnie działalność naszego Banku skupia się na nabywaniu i przenoszeniu kredytów hipotecznych z Banku Pekao S.A.

   Więcej informacji o tym procesie znajdziesz tutaj

 • Posiadam już kredyt w Banku. Jak wygląda jego obsługa?

  • Jeśli masz już kredyt hipoteczny w naszym Banku, przejdź do sekcji Obsługa aby dowiedzieć się więcej o tym, jak złożyć wniosek o zmianę warunków umowy, wnioskować o przerwę w spłacie kredytu lub otrzymać wsparcie w przypadktu trudności w spłacie rat.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a Twój kredyt został przeniesiony do naszego Banku w ramach poolingu, jest on nadal obsługiwany przez Bank Pekao S.A. na takich samych zasadach jak przed przeniesieniem. Sprawdź jak złożyć dyspozycję w Banku Pekao S.A.

 • Jakie jest oprocentowanie mojego kredytu?

  • Oprocentowanie kredytu składa się ze wskaźnika referencyjnego oraz marży Banku. 

   Oprocentowanie Twojego kredytu w naszym Banku może być okresowo stałe lub zmienne. W zależności od częstotliwości zmian stóp procentowych na rynku, zmianie ulegaja także wysokość wskaźnika referencyjnego będącego składową oprocentowania Twojego kredytu (np. WIBOR).

   W przypadku kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową, oprocentowanie może zmieniać się w okresie spłaty Twojego kredytu - może spaść lub wzrosnąć nawet w ciągu jednego roku. 

   Jeśli wybrałeś oprocentowanie okresowo stałe, w naszym Banku nie zmieni się ono w okresie 5 lat. Szczegółowe zapisy o zasadach oprocentowania udzielonego kredytu znajdują się w Twojej umowie kredytowej lub aneksie, jeśli wnioskowałeś o zmianę warunków oprocentowania na okresowo stałą stopę procentową.

   Więcej informacji o wskaźnikach referencyjnych, na których opiera się oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego znajdziesz tutaj

   Informacje dotyczące możliwości formuły oprocentowania na stopę stałą znajdziesz tutaj

    

 • Co to jest WIBOR i LIBOR?

  • Wibor i Libor to wskaźniki referencyjne, stosowane przez Bank w celu ustalenia wysokości oprocentowania kredytu. Wskaźniki te są wartościami zmiennymi i mają wpływ na zamianę oprocentowania w trakcie trwania kredytu. 

   Więcej informacji o wskaźnikach referencyjnych, na których opiera się oprocentowanie kredytu hipotecznego znajdziesz tutaj

   Ważne informacje o zmianach wskaźników referencyjnych

 • Co to jest spread walutowy?

  • Spread walutowy jest różnicą pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej waluty. Warto wiedzieć, że banki ustalają spread walutowy samodzielnie. W jednym banku spread będzie wyższy, w innym niższy.

   Wysokość spreadu ma szczególne znaczenie dla Kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w obcej walucie, ma bowiem bezpośredni wpływ na wysokość raty, jaką trzeba zapłacić w danym dniu.

   Zgodnie z Ustawą antyspreadową (z 26.08.2011 r.) w Pekao Banku Hipotecznym można spłacać kredyty bezpośrednio w walucie kredytu (CHF, USD, EUR).

   Aby złożyć taką dyspozycję należy skontaktować się z naszym Centrum Kontaktu.

 • Czy kredyt hipoteczny można spłacić wcześniej niż pokazuje harmonogram spłat?

  • Kredyt hipoteczny można spłacić przed upływem okresu kredytowania -  w każdym czasie i bez żadnych ograniczeń. Dokonanie wcześniejszej spłaty wymaga jednak wcześniejszego powiadomienia banku i złożenia odpowiedniej deklaracji wcześniejszej spłaty.

   Spłata może być zarówno częściowa jak i całkowita. Szczegółowe warunki wcześniejszej spłaty określone są w umowie kredytowej.

   Więcej informacji o wcześniejszej spłacie znajdziesz w sekcji Obsługa

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję