Ład korporacyjny

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Pekao Banku Hipotecznym S.A.

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Banku i w Grupie Pekao S.A. wynikają z przepisów prawa, a w szczególności: Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, oraz zaleceń ujętych w dokumentach "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych".

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Pekao Bank Hipoteczny S.A. oświadcza, że przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane na podstawie uchwały Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności w zakresie:

 1. § 28 ust. 3 i 4 dot. przygotowania i przedstawiania organowi stanowiącemu przez organ nadzorujący raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej oraz dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej,
 2. § 31 ust. 4 dot. określenia w Polityce informacyjnej zasad i terminów udzielania odpowiedzi udziałowcom,
 3. § 45 ust. 2 i 3 dot. szacowania ryzyka nieosiągnięci celów określonych w § 45 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz dokumentowania procesu zapewnienia realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej.

Bank powołuje się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank (Bank jest bankiem specjalistycznym działającym w oparciu o ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych).
W szczególności Bank posiada wyłącznie jednego akcjonariusza, a obowiązujące w Banku zasady funkcjonowania systemu informacji zarządczej w sposób należyty zabezpieczają interesy udziałowca.

Zasady przeciwdziałania korupcji w Pekao Banku Hipotecznym S.A.

W Banku przyjęto Program przeciwdziałania korupcji złożony z następujących elementów: 

 1. Okresowej oceny ryzyka działalności prowadzonej przez Bank, wskazującej które obszary działalności Banku są najbardziej narażone na ryzyko korupcji. Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka przedstawiane są Zarządowi Banku.
 2. Zasad i procedur dotyczących: współpracy z pośrednikami, prezentów i rozrywki, procesu rekrutacyjnego, współpracy z kontrahentami, darowizn na rzecz partii politycznych, darowizn i sponsoringu,
 3. Programów szkoleniowych i informacyjnych dla pracowników Banku w zakresie przeciwdziałania korupcji.
 4. Procesu zatwierdzania prezentów i zaproszeń.
 5. Wdrożenia mechanizmów kontroli pierwszego i drugiego poziomu w zakresie przeciwdziałania korupcji, zgodnie z obowiązującym w Banku systemem kontroli wewnętrznej.
 6. Zapewnienia bezpiecznych i łatwo dostępnych kanałów komunikacji, za pomocą których pracownicy Banku lub inne osoby/jednostki mogą w trybie poufnym zgłaszać próby korupcji lub zaistniałe działania mające znamiona korupcji, bez obawy, że zostaną wobec nich wyciągnięte negatywne konsekwencje (ang. whistleblowing).
 7. Raportowania stanu realizacji Programu przeciwdziałania korupcji,
 8. Dokładnej i uczciwej rejestracji wszystkich transakcji w księgach i dokumentach Banku oraz unikania nieujawnionych lub niezarejestrowanych rachunków, funduszy, aktywów lub transakcji.

Kodeks postępowania

Grupa Pekao odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce, wspiera polską przedsiębiorczość zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym oraz dostarcza klientom usług o najwyższym standardzie jakości i bezpieczeństwa. Działalność biznesowa grupy jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rynkowymi.

Fundamentalne zasady postępowania pracowników Grupy Pekao

Pracownicy Grupy Pekao powinni kierować się w codziennej pracy uczciwością i rzetelnością, przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej. Do ich podstawowych obowiązków należy postępowanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami rynkowymi oraz rekomendacjami organów nadzoru i kontroli.

Zasady postępowania w Grupie Pekao odnoszą się między innymi do następujących obszarów w działalności biznesowej:

 

 • Traktowanie innych z godnością i szacunkiem  - Grupa Pekao przykłada szczególną wagę do zagwarantowania środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, w którym wszyscy pracownicy są traktowani z godnością i szacunkiem.
 • Poszanowanie praw człowieka - obowiązek poszanowania praw człowieka spoczywa na wszystkich pracownikach Grupy Pekao bez względu na zajmowane przez nich stanowisko, staż, miejsce i wymiar czasu pracy.
 • Standardy komunikacji - Grupa Pekao prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy, zapewniając równy dostęp do informacji.
 • Sprawozdawczość finansowa -  powinna być wiarygodna, zrozumiała dla odbiorców, kompletna, porównywalna, sprawdzalna oraz sporządzana w terminach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 • Odpowiedzialny marketing i działania promocyjne - odpowiedzialna promocja powinna być oparta na rzetelnej i transparentnej wiedzy o naszych produktach, w tym także ewentualnych ryzykach wynikających ze zmieniających się warunków makroekonomicznych, czy decyzji regulatorów. Dlatego działania marketingowe i reklamowe prowadzone w Grupie Pekao uwzględniają przepisy powszechnie obowiązującego prawa i wytyczne organów nadzoru, zasady uczciwego obrotu rynku finansowego, dobre obyczaje oraz oświadczenia woli klienta dotyczące tych działań.
 • Ochrona konsumenta - jako Grupa Pekao świadczymy usługi w sposób kompetentny i profesjonalny. Rozwiązania, które proponujemy naszym klientom, spełniają ich potrzeby oraz są zgodne z wymogami dotyczącymi ochrony konsumenta.