Ład korporacyjny

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Pekao Banku Hipotecznym S.A.

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Banku i w Grupie Pekao S.A. wynikają z przepisów prawa, a w szczególności: Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, oraz zaleceń ujętych w dokumentach "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych".

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Pekao Bank Hipoteczny S.A. ("Bank") informuje, że stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane na podstawie Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ("Zasady"). Bank stosuje Zasady z zachowaniem zasady proporcjonalności, z uwzględnieniem następujących odstępstw wynikających ze specyfiki działalności Banku i jego struktury akcjonariatu (jeden akcjonariusz):
Zasada:
§8 ust.4
4. Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
Uzasadnienie:
Bank posiada jednego akcjonariusza tj. Bank Pekao S.A., który posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Nie istnieje zatem konieczność organizowania zgromadzeń z zapewnieniem możliwości elektronicznego udziału.
Zasada:
§28 ust. 3 i 4
3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.
4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.
Uzasadnienie:
Jak zostało wskazane w uzasadnieniu powyżej, Bank posiada jednego akcjonariusza, który jest na bieżąco informowany o kwestiach związanych z polityką wynagrodzeń Banku, monitoruje także czy polityka wynagrodzeń stosowana w Banku sprzyja jego rozwojowi o bezpieczeństwu działania. W związku z tym nie ma konieczności dodatkowego informowania walnego zgromadzenia o funkcjonowaniu polityki wynagradzania i dokonywania dodatkowych ocen w tym zakresie. Dodatkowo stosowana przez Bank polityka wynagrodzeń uwzględnia politykę wynagrodzeń stosowaną przez podmiot dominujący tj. Bank Pekao S.A. będący jedynym akcjonariuszem.
Zasada:
§29 ust.1
1.Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
Uzasadnienie:
Wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej o ile nie pełnią oni funkcji w spółkach należących do grupy Pekao lub grupy PZU, na zasadach i warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie uwzględnia także rygory określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Zasada:
Rozdział 9
Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
§ 53.
Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna efektywnie zarządzać tymi aktywami tak, aby zapewnić niezbędną ochronę interesów klientów.
§ 54.
1. Instytucja nadzorowana powinna korzystać z dostępnych środków nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania, w szczególności, gdy poziom zaangażowania w papiery wartościowe jest znaczny lub wymaga tego ochrona interesów klienta.
2. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania.
3. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia klientom politykę stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących.
§ 55.
Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna w swojej działalności unikać sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powinna kierować się interesem klienta, zawiadamiając go o zaistniałym konflikcie interesów.
§ 56.
Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach
przeprowadzanych na ryzyko klienta.
§ 57.
Instytucja nadzorowana dokonując nabycia aktywów na ryzyko klienta powinna działać w interesie klienta. Proces decyzyjny powinien być należycie udokumentowany.
Uzasadnienie:
Bank nie stosuje Zasad wskazanych w Rozdziale 9, ponieważ jako specjalistyczny bank hipoteczny nie prowadzi działalności, która zakłada zarządzanie aktywami na ryzyko klienta.

Zasady przeciwdziałania korupcji w Pekao Banku Hipotecznym S.A.

W Banku przyjęto Program przeciwdziałania korupcji złożony z następujących elementów: 

 1. Okresowej oceny ryzyka działalności prowadzonej przez Bank, wskazującej które obszary działalności Banku są najbardziej narażone na ryzyko korupcji. Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka przedstawiane są Zarządowi Banku.
 2. Zasad i procedur dotyczących: współpracy z pośrednikami, prezentów i rozrywki, procesu rekrutacyjnego, współpracy z kontrahentami, darowizn na rzecz partii politycznych, darowizn i sponsoringu,
 3. Programów szkoleniowych i informacyjnych dla pracowników Banku w zakresie przeciwdziałania korupcji.
 4. Procesu zatwierdzania prezentów i zaproszeń.
 5. Wdrożenia mechanizmów kontroli pierwszego i drugiego poziomu w zakresie przeciwdziałania korupcji, zgodnie z obowiązującym w Banku systemem kontroli wewnętrznej.
 6. Zapewnienia bezpiecznych i łatwo dostępnych kanałów komunikacji, za pomocą których pracownicy Banku lub inne osoby/jednostki mogą w trybie poufnym zgłaszać próby korupcji lub zaistniałe działania mające znamiona korupcji, bez obawy, że zostaną wobec nich wyciągnięte negatywne konsekwencje (ang. whistleblowing).
 7. Raportowania stanu realizacji Programu przeciwdziałania korupcji,
 8. Dokładnej i uczciwej rejestracji wszystkich transakcji w księgach i dokumentach Banku oraz unikania nieujawnionych lub niezarejestrowanych rachunków, funduszy, aktywów lub transakcji.

Kodeks postępowania

Grupa Pekao odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce, wspiera polską przedsiębiorczość zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym oraz dostarcza klientom usług o najwyższym standardzie jakości i bezpieczeństwa. Działalność biznesowa grupy jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rynkowymi.

Fundamentalne zasady postępowania pracowników Grupy Pekao

Pracownicy Grupy Pekao powinni kierować się w codziennej pracy uczciwością i rzetelnością, przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej. Do ich podstawowych obowiązków należy postępowanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami rynkowymi oraz rekomendacjami organów nadzoru i kontroli.

Zasady postępowania w Grupie Pekao odnoszą się między innymi do następujących obszarów w działalności biznesowej:

 

 • Traktowanie innych z godnością i szacunkiem  - Grupa Pekao przykłada szczególną wagę do zagwarantowania środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, w którym wszyscy pracownicy są traktowani z godnością i szacunkiem.
 • Poszanowanie praw człowieka - obowiązek poszanowania praw człowieka spoczywa na wszystkich pracownikach Grupy Pekao bez względu na zajmowane przez nich stanowisko, staż, miejsce i wymiar czasu pracy.
 • Standardy komunikacji - Grupa Pekao prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy, zapewniając równy dostęp do informacji.
 • Sprawozdawczość finansowa -  powinna być wiarygodna, zrozumiała dla odbiorców, kompletna, porównywalna, sprawdzalna oraz sporządzana w terminach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 • Odpowiedzialny marketing i działania promocyjne - odpowiedzialna promocja powinna być oparta na rzetelnej i transparentnej wiedzy o naszych produktach, w tym także ewentualnych ryzykach wynikających ze zmieniających się warunków makroekonomicznych, czy decyzji regulatorów. Dlatego działania marketingowe i reklamowe prowadzone w Grupie Pekao uwzględniają przepisy powszechnie obowiązującego prawa i wytyczne organów nadzoru, zasady uczciwego obrotu rynku finansowego, dobre obyczaje oraz oświadczenia woli klienta dotyczące tych działań.
 • Ochrona konsumenta - jako Grupa Pekao świadczymy usługi w sposób kompetentny i profesjonalny. Rozwiązania, które proponujemy naszym klientom, spełniają ich potrzeby oraz są zgodne z wymogami dotyczącymi ochrony konsumenta.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję