Obsluga

eWniosek

Złóż dyspozycję online - szybko i wygodnie

Dla wygody naszych Klientów uruchomiliśmy eWniosek, gdzie w szybki i łatwy sposób można złożyć do Banku dyspozycje dotyczące:
Uruchomienia ustawowych wakacji kredytowych: na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym przedsięwzięć gospodarczych, umożliwiamy złożenie elektronicznego wniosku o przerwę w spłacie kredytu
Spłaty kredytu: w przypadku chęci dokonania wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu
Zmiany danych kontaktowych w Banku takich jak: adresu zameldowania i do korespondencji, adresu email, numer telefonu, danych dotyczących dokumentu tożsamości
Uzyskania innych informacji o kredycie np.: aktualnym stanie zadłużenia, numerze rachunku do spłaty, ostatnich operacjach na kredycie, dacie ważności polisy ubezpieczeniowej czy aktualnym harmonogramie spłaty
Na potrzeby autoryzacji w eWniosku przygotuj numer kredytu i numer PESEL

Masz już kredyt hipoteczny?

Znajdziesz tu pomocne informacje na temat obsługi Twojego kredytu.

 • Chcę zaktualizować swoje dane

  • Aby zaktualizować dane w Banku skorzystaj z eWniosku.  Pamiętaj aby na potrzeby autoryzacji w eWniosku przygotować numer kredytu oraz numer PESEL.

   Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z eWniosku, lub chcesz zaktualizować numer telefonu do kontaktu z Bankiem, wydrukuj i wypełnij formularz aktualizacji danych, a następnie prześlij oryginał formularza na adres Banku: Pekao Bank Hipoteczny S.A., Centrum Kontaktu, ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa. Podpis na formularzu musi być zgodny ze wzorem złożonym na umowie kredytu.

   Każdy Kredytobiorca musi przekazać osobny formularz.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Potrzebuję zaświadczenia lub opinii bankowej

  • Wniosek o wydanie dokumentu  wyślij na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl z adresu mailowego wskazanego w banku do kontaktu. Treść wiadomości musi zawierać numer umowy kredytu oraz określać rodzaj zaświadczenia, które ma zostać przygotowane.

   W odpowiedzi prześlemy informację o wysokości ewentualnej opłaty jaką bank pobiera za realizację dyspozycji (zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do umowy kredytu) oraz numer rachunku do wpłaty. 
   Zamówione zaświadczenie wysyłane jest listem poleconym na adres wskazany w banku do korespondencji.
    
   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 
 • Chcę zmienić numer rachunku z którego pobierana jest rata kredytu

  • Aby zmienić numer rachunku, z którego pobierana jest rata kredytu, wyślij wiadomość na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl z adresu e-mail wskazanego w banku do kontaktu. Wiadomość powinna zawierać numer umowy kredytu oraz informację o potrzebie dokonania zmiany rachunku, z którego pobierane są raty.
    
   W odpowiedzi prześlemy zwrotnie formularz, który po wypełnieniu należy odesłać w oryginale na adres:

   Pekao Bank Hipoteczny S.A.
   Centrum Kontaktu
   ul. Skierniewicka 10A,
   01-230 Warszawa
   .

    
   Uwaga: podpis na tym dokumencie musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym przy rachunku osobistym, na który mamy wprowadzić nowe zlecenie. Po otrzymaniu oryginału formularza wyślemy zlecenie do banku prowadzącego rachunek, z którego ma być pobierana rata kredytu.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 
 • Chcę wcześniej spłacić część kredytu

  • Jeśli zamierzasz częściowo spłacić kredyt przed terminem:

   • zapewnij odpowiednie środki na rachunku do spłaty kredytu wskazanym w liście powitalnym, jaki otrzymałeś po podpisaniu umowy (ważne: bank nie pobiera środków tytułem spłaty częściowej lub całkowitej z rachunku Klienta poprzez polecenie zapłaty),
   • przekaż do banku informację o planowanej wcześniejszej częściowej spłacie kredytu za pośrednictwem eWniosku

    Pamiętaj aby na potrzeby autoryzacji w eWniosku przygotować numer kredytu oraz numer PESEL.
     
   • jesli nie masz możliwości skorzystania z eWniosku wydrukuj, wypełnij i podpisz formularz zgodnie z podpisem złożonym na umowie kredytu (w przypadku spłaty częściowej wystarczy podpis jednego Kredytobiorcy), a następnie prześlij oryginał formularza na adres Banku: Pekao Bank Hipoteczny S.A., Centrum Kontaktu, ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa.

   Po zaksięgowaniu wcześniejszej spłaty prześlemy za pośrednictwem poczty e-mail lub listem zwykłym potwierdzenie wykonania dyspozycji wraz z nowym harmonogramem spłat.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Chcę wcześniej spłacić całość pozostałego kredytu

  • Jeśli zamierzasz całkowicie spłacić kredyt przed terminem:

   • zapewnij odpowiednie środki na rachunku do spłaty kredytu wskazanym w liście powitalnym, jaki otrzymałeś po podpisaniu umowy (ważne: bank nie pobiera środków tytułem spłaty częściowej lub całkowitej z rachunku Klienta poprzez polecenie zapłaty),
   • przekaż do banku informację o planowanej wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu na odpowiednim formularzu,
   • wydrukuj, wypełnij i podpisz fromularz zgodnie z podpisem złożonym na umowie kredytu -  formularz muszą w ten sposób podpisać wszyscy Kredytobiorcy ,
   • skan dokumentu prześlij wyłącznie z adresu zgłoszonego w banku do kontaktu, na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl

   Dokumenty potwierdzające spłatę całkowitą, pozwalające na wykreślenie hipoteki sporządzimy w terminie maksymalnie 14 dni po rozliczeniu kredytu i prześlemy listem poleconym na adres podany w banku do korespondencji.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Chcę zmienić warunki umowy kredytu


  • Jeśli chcesz wystąpić o zmianę warunków umowy kredytu musisz złożyć odpowiedni wniosek do banku.
   W przypadku zmian umowy kredytu takich jak: 
   1. odłączenie od długu kredytobiorcy 
   2. dołączenie nowego kredytobiorcy do kredytu 
   3. wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania 
   4. zmiana sposobu spłaty rat z równych na malejące,
   5. zmiana zabepieczenia, w przypadku gdy wartość nowego będzie niższa niż obecnego.
   które będą wymagały zbadania Twojej zdolności kredytowej, konieczne jest złożenie do banku:
   • wniosku o zmianę warunków kredytowania pobierz 
   • danych osobowych każdego kredytobiorcy pobierz
   • dokumentów potwierdzających dochody, zgodnie z listą dokumentów pobierz
   W sekcji druków bankowych znajdują sie także inne zaświadczenia np. o dochodach czy oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.
   W przypadku zmiany zabezpieczenia kredytu konieczne jest złożenie do banku:
   • wniosku o zmianę warunków kredytowania pobierz 
   • danych osobowych każdego kredytobiorcy pobierz
   • dokumentów dotyczących nowego zabezpieczenia, zgodnie z listą dokumentów pobierz

   W przypadku innych zmian (np. zmiana terminu płatności raty, wakacje kredytowe) konieczne jest złożenie do banku:
   • wniosku o zmianę warunków kredytowania pobierz 
   • danych osobowych każdego kredytobiorcy pobierz

   Uwaga:
   Wnioski wraz z załącznikami i dokumentami dotyczącymi zmiany muszą wpłynąć do banku w oryginale.
   Podpisy na dokumentach muszą być zgodne z podpisami złożonymi na umowie kredytowej i muszą być podpisane przez wszystkich Kredytobiorców.
   Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz z banku decyzję kredytową wraz z dalszymi informacjami.
   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 
 • Potrzebuję przerwy w spłacie kredytu

  • W przypadkach losowych, nasi Kredytobiorcy mają możliwość skorzystania z proponowanej przez bank opcji zawieszenia spłat (rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych):

   • z przerwy w spłacie kredytu można skorzystać raz na 5 lat, ale nie więcej niż 2 razy w ciągu całego okresu kredytowania,
   • z wakacji kredytowych można skorzystać po roku terminowej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
   • każdorazowo okres zawieszenia spłat nie może być krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

   Aby skorzystać z przerwy w spłacie:

   • pobierz i wypełnij wniosek o zmianę warunków kredytu,
   • podpisz wniosek: podpisy na dokumentach muszą być zgodne z podpisami złożonymi na umowie kredytowej, a wniosek muszą podpisać wszyscy Kredytobiorcy,
   • przekaż oryginał wniosku do Banku (osobiście lub pocztą na adres korespondencyjny),
   • po rozpatrzeniu wniosku prześlemy Ci decyzję kredytową wraz z dalszymi informacjami.

   Sprawdź także możliwość ustawowego zawieszenia spłaty na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym przedsięwzięć gospodarczych i wsparcia kredytobiorców.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Potrzebuję wsparcia w spłacie kredytu

  • Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu sprawdź możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a które są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, będących znacznym obciążeniem domowego budżetu:

   • z Funduszu można uzyskać między innymi zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu (przez maksymalnie 40 miesięcy),
   • wsparcie realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem naszego Banku, co oznacza, że pomożemy Państwu w wypełnieniu niezbędnych formalności.

   Aby rozpocząć procedurę wnioskowania o wsparcie upewnij się, czy Twoja sytuacja uprawnia do otrzymania wsparcia  - przejdź do sekcji z  informacjami o Funduszu lub na www.bgk.pl, aby sprawdzić warunki wnioskowania o wsparcie.
   Jeśli Twoja sytuacja uprawnia Cię do wnioskowania o wsparcie:

   1. wypełnij wniosek o wsparcie pobierz
   2. umów się z naszym pracownikiem na spotkanie w siedzibie Banku, aby podpisać w jego obecności wniosek o wsparcie
   3. jeśli nie masz możliwości podpisania wniosku w obecności pracownika banku - pobierz oświadczenie o własnoręczności podpisu, wypełnij je i podpisz w obecności notariusza (podpis notarialnie poświadczony).
   4. oświadczenie o własnoręczności podpisu wraz z wnioskiem o uzyskanie wsparcia wyślij na  na adres Banku: 
    Pekao Bank Hipoteczny S.A.,

    Centrum Kontaktu,

    ul. Skierniewicka 10a,

    01-230 Warszawa.

   Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Bank zostaniesz powiadomiony o możliwości podpisania Umowy wsparcia.
   Więcej o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Chcę zmienić sposób oprocentowania kredytu

  • Jeśli posiadasz kredyt w złotych polskich ze zmiennym oprocentowaniem możesz zmienić sposób jego oprocentowania na okresowo stałe  na okres 5 lat. 

   • zmiana oprocentowania jest możliwa dla kredytów udzielonych w złotych polskich (PLN),
   • w przypadku kredytu w walucie innej niż PLN, konieczne będzie wcześniejsze przewalutowanie na kredyt w złotych,
   • atutem kredytu na okresowo stałą stopę procentową jest znana z góry i niezmienna wysokość oprocentowania oraz wysokość rat kredytu przez okres 5 lat, co oznacza stabilne wydatki z domowego budżetu w okresie spłaty,
   • należy jednak pamiętać, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej może wystąpić możliwość utraty ewentualnych korzyści wynikających ze spadku (lub braku znaczącego wzrostu) oprocentowania zmiennego, gdyby było nadal stosowane.

   Aby skorzystać z możliwości zmiany sposobu oprocentowania:

   • pobierz i wypełnij wniosek o zmianę warunków kredytu,
   • podpisz wniosek: podpisy na dokumentach muszą być zgodne z podpisami złożonymi na umowie kredytowej, a wniosek muszą podpisać wszyscy Kredytobiorcy,
   • przekaż oryginał wniosku do Banku (osobiście lub pocztą na adres korespondencyjny),
   • po rozpatrzeniu wniosku prześlemy Ci decyzję kredytową wraz z dalszymi informacjami.

   Dowiedz się więcej o zmianie sposobu oprocentowania oraz o ryzykach z tym związanych

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 


Druki bankowe
Druki zaświadczeń i dyspozycji pobierzesz tutaj.

Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję