Obsluga

Masz już kredyt hipoteczny?

Znajdziesz tu pomocne informacje na temat obsługi Twojego kredytu.

 • Potrzebuję zaświadczenia lub opinii bankowej

  • Wniosek o wydanie dokumentu najlepiej złożyć elektronicznie:

   • wystarczy wysłać wiadomość na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl z adresu mailowego wskazanego w banku,
   • treść wiadomości musi zawierać numer umowy kredytu oraz określać rodzaj zaświadczenia, które ma zostać przygotowane,
   • w odpowiedzi prześlemy informację o wysokości ewentualnej opłaty jaką bank pobiera za realizację dyspozycji (zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do umowy kredytu) oraz numer rachunku do wpłaty. 

   Zamówione zaświadczenie wysyłane jest listem poleconym na adres wskazany w banku do korespondencji.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Chcę zmienić numer rachunku z którego pobierana jest rata kredytu

  • Aby zmienić numer rachunku, z którego pobierana jest rata kredytu, należy wysłać wiadomość na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl z adresu e-mail wskazanego w banku:

   • wiadomość powinna zawierać numer umowy kredytu oraz informację o potrzebie dokonania zmiany rachunku, z którego pobierane są raty.
   • bank prześle zwrotnie formularz, który po wypełnieniu należy odesłać w oryginale na adres:
    Pekao Bank Hipoteczny S.A.
    Centrum Kontaktu
    ul. Skierniewicka 10A,
    01-230 Warszawa
    .
   • ważne jest, aby podpis na tym dokumencie był zgodny ze wzorem podpisu złożonym przy rachunku osobistym, na który mamy wprowadzić nowe zlecenie.

   Po otrzymaniu oryginału formularza wyślemy zlecenie do banku prowadzącego rachunek, z którego ma być pobierana rata kredytu.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Potrzebuję informacji o aktualnym stanie kredytu

  • Wszystkie zapytania dotyczące umowy kredytu (np. aktualne saldo kredytu, wysokość raty czy oprocentowania) najprościej jest przekazać do nas pocztą elektroniczną na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl z adresu e-mail wskazanego w banku.

   W treści wiadomości prosimy o wskazanie numeru umowy kredytu, której dotyczy sprawa. Odpowiedź (e-mail) otrzymają Państwo od nas maksymalnie w ciągu kilku dni.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Chcę wcześniej spłacić część kredytu

  • Jeśli zamierzasz częściowo spłacić kredyt przed terminem:

   • zapewnij odpowiednie środki na rachunku do spłaty kredytu wskazanym w liście powitalnym, jaki otrzymałeś po podpisaniu umowy (ważne: bank nie pobiera środków tytułem spłaty częściowej lub całkowitej z rachunku Klienta poprzez polecenie zapłaty),
   • przekaż do banku informację o planowanej wcześniejszej częściowej spłacie kredytu na odpowiednim formularzu,
   • wydrukuj, wypełnij i podpisz fromularz zgodnie z podpisem złożonym na umowie kredytu -  w przypadku spłaty częściowej wystarczy podpis jednego Kredytobiorcy,
   • skan dokumentu prześlij wyłącznie z adresu e-mail podanego w banku do kontaktu, na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl

   Po zaksięgowaniu wcześniejszej spłaty prześlemy za pośrednictwem poczty e-mail lub listem zwykłym potwierdzenie wykonania dyspozycji wraz z nowym harmonogramem spłat.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Chcę wcześniej spłacić całość pozostałego kredytu

  • Jeśli zamierzasz całkowicie spłacić kredyt przed terminem:

   • zapewnij odpowiednie środki na rachunku do spłaty kredytu wskazanym w liście powitalnym, jaki otrzymałeś po podpisaniu umowy (ważne: bank nie pobiera środków tytułem spłaty częściowej lub całkowitej z rachunku Klienta poprzez polecenie zapłaty),
   • przekaż do banku informację o planowanej wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu na odpowiednim formularzu,
   • wydrukuj, wypełnij i podpisz fromularz zgodnie z podpisem złożonym na umowie kredytu -  formularz muszą w ten sposób podpisać wszyscy Kredytobiorcy ,
   • skan dokumentu prześlij wyłącznie z adresu zgłoszonego w banku do kontaktu, na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl

   Dokumenty potwierdzające spłatę całkowitą, pozwalające na wykreślenie hipoteki sporządzimy w terminie maksymalnie 14 dni po rozliczeniu kredytu i prześlemy listem poleconym na adres podany w banku do korespondencji.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Chcę zmienić warunki umowy kredytu

  • Jeśli chcesz wystąpić o zmianę warunków umowy kredytu musisz złożyć odpowiedni wniosek do Banku.

   W przypadku zmian umowy kredytu takich jak: 

   1. odłączenie od długu kredytobiorcy 
   2. dołączenie nowego kredytobiorcy do kredytu 
   3. wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania 
   4. zmiana sposobu spłaty rat z równych na malejące,
   5. zmiana zabepieczenia, w przypadku gdy wartość nowego będzie niższa niż obecnego.

   które będą wymagały zbadania Twojej zdolności kredytowej, konieczne jest złożenie do banku:

   • wniosku o zmianę warunków kredytowania pobierz 
   • danych osobowych każdego kredytobiorcy pobierz
   • dokumentów potwierdzających dochody, zgodnie z listą dokumentów pobierz

   W sekcji druków bankowych znajdują sie także inne zaświadczenia np. o dochodach czy oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

   W przypadku zmiany zabezpieczenia kredytu konieczne jest złożenie do banku:

   • wniosku o zmianę warunków kredytowania pobierz 
   • danych osobowych każdego kredytobiorcy pobierz
   • dokumentów dotyczących nowego zabezpieczenia, zgodnie z listą dokumentów pobierz

   W przypadku innych zmian (np. zmiana terminu płatności raty, wakacje kredytowe) konieczne jest złożenie do banku:

   • wniosku o zmianę warunków kredytowania pobierz 
   • danych osobowych każdego kredytobiorcy pobierz

   Uwaga:

   Wnioski wraz z załącznikami i dokumentami dotyczącymi zmiany muszą wpłynąć do Banku w oryginale.

   Podpisy na dokumentach muszą być zgodne z podpisami złożonymi na umowie kredytowej i muszą być podpisane przez wszystkich Kredytobiorców.

   Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz z Banku decyzję kredytową wraz z dalszymi informacjami.

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Potrzebuję przerwy w spłacie kredytu

  • W przypadkach losowych, nasi Kredytobiorcy mają możliwość skorzystania z proponowanej przez bank opcji zawieszenia spłat (rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych):

   • z przerwy w spłacie kredytu można skorzystać raz na 5 lat, ale nie więcej niż 2 razy w ciągu całego okresu kredytowania,
   • z wakacji kredytowych można skorzystać po roku terminowej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
   • każdorazowo okres zawieszenia spłat nie może być krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

   Aby skorzystać z przerwy w spłacie:

   • pobierz i wypełnij wniosek o zmianę warunków kredytu,
   • podpisz wniosek: podpisy na dokumentach muszą być zgodne z podpisami złożonymi na umowie kredytowej, a wniosek muszą podpisać wszyscy Kredytobiorcy,
   • przekaż oryginał wniosku do Banku (osobiście lub pocztą na adres korespondencyjny),
   • po rozpatrzeniu wniosku prześlemy Ci decyzję kredytową wraz z dalszymi informacjami.

   Sprawdź także możliwość ustawowego zawieszenia wykonywania umowy kredytu w związku z trudnościami w spłacie  spowodowanymi skutkami pandemii Covid-19 

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Potrzebuję wsparcia w spłacie kredytu

  • Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu sprawdź możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a które są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, będących znacznym obciążeniem domowego budżetu:

   • z Funduszu można uzyskać między innymi zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu (przez maksymalnie 36 miesięcy),
   • wsparcie realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem naszego Banku, co oznacza, że pomożemy Państwu w wypełnieniu niezbędnych formalności.

   Aby rozpocząć procedurę wnioskowania o wsparcie upewnij się, czy Twoja sytuacja uprawnia do otrzymania wsparcia  - przejdź do sekcji z  informacjami o Funduszu lub na www.bgk.pl, aby sprawdzić warunki wnioskowania o wsparcie.

   Jeśli Twoja sytuacja uprawnia Cię do wnioskowania o wsparcie:

   1. wypełnij wniosek o wsparcie pobierz
   2. umów się z naszym pracownikiem na spotkanie w siedzibie Banku, aby podpisać w jego obecności wniosek o wsparcie
   3. jeśli nie masz możliwości podpisania wniosku w obecności pracownika banku - pobierz oświadczenie o własnoręczności podpisu, wypełnij je i podpisz w obecności notariusza (podpis notarialnie poświadczony).
   4. oświadczenie o własnoręczności podpisu wraz z wnioskiem o uzyskanie wsparcia wyślij na  na adres Banku: 
    Pekao Bank Hipoteczny S.A.,

    Centrum Kontaktu,

    ul. Skierniewicka 10a,

    01-230 Warszawa.

   Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Bank zostaniesz powiadomiony o możliwości podpisania Umowy wsparcia.

   Więcej o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

 • Chcę zmienić sposób oprocentowania kredytu

  • Jeśli posiadasz kredyt w złotych polskich ze zmiennym oprocentowaniem możesz zmienić sposób jego oprocentowania na okresowo stałe  na okres 5 lat. 

   • zmiana oprocentowania jest możliwa dla kredytów udzielonych w złotych polskich (PLN),
   • w przypadku kredytu w walucie innej niż PLN, konieczne będzie wcześniejsze przewalutowanie na kredyt w złotych,
   • atutem kredytu na okresowo stałą stopę procentową jest znana z góry i niezmienna wysokość oprocentowania oraz wysokość rat kredytu przez okres 5 lat, co oznacza stabilne wydatki z domowego budżetu w okresie spłaty,
   • należy jednak pamiętać, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej może wystąpić możliwość utraty ewentualnych korzyści wynikających ze spadku (lub braku znaczącego wzrostu) oprocentowania zmiennego, gdyby było nadal stosowane.

   Aby skorzystać z możliwości zmiany sposobu oprocentowania:

   • pobierz i wypełnij wniosek o zmianę warunków kredytu,
   • podpisz wniosek: podpisy na dokumentach muszą być zgodne z podpisami złożonymi na umowie kredytowej, a wniosek muszą podpisać wszyscy Kredytobiorcy,
   • przekaż oryginał wniosku do Banku (osobiście lub pocztą na adres korespondencyjny),
   • po rozpatrzeniu wniosku prześlemy Ci decyzję kredytową wraz z dalszymi informacjami.

   Dowiedz się więcej o zmianie sposobu oprocentowania oraz o ryzykach z tym związanych

   Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 


Druki bankowe
Druki zaświadczeń i dyspozycji pobierzesz tutaj.

Ważne: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a kredyt został przeniesiony do naszego Banku, to obsługa Twojego kredytu pozostaje bez zmian w Banku Pekao S.A. W takim wypadku przejdź na stronę internetową Banku Pekao S.A. 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję