BMR

Wskaźniki referencyjne

 • Co to są wskaźniki referencyjne i do czego służą

  • Są to wskaźniki, na podstawie których, ustalane jest oprocentowanie zmienne produktów lub instrumentów finansowych, w przypadku Pekao Banku Hipotecznego są to kredyty hipoteczne, oraz emitowane przez Bank listy zastawne i obligacje. Przykładami wskaźników referencyjnych są m.in. WIBOR, LIBOR, EURIBOR.

   Te wskaźniki opracowują administratorzy wskaźników. Administrator wskaźnika to podmiot, który jest:

   • kontrolowany przez organ nadzoru i
   • niezależny od banków i innych instytucji finansowych.

   Administrator wskaźnika wyznacza wskaźnik zgodnie z przyjętą metodyką i dba o spójność tego procesu z obowiązującymi regulacjami.

 • Reforma w zakresie wskaźników referencyjnych

  • W związku z kryzysem finansowym z lat 2008-2009 oraz stwierdzonymi nadużyciami, związanymi z opracowywaniem stawki referencyjnej LIBOR, rozpoczęły się prace mające na celu m.in. zmianę metodologii opracowywania wskaźników referencyjnych. Aby zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększyć ochronę konsumentów, zostało wydane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. Rozporządzenie BMR (pełna treść Rozporządzenia dostępna jest tutaj wraz z nowelizacją). Rozporządzenie BMR gruntownie reorganizuje obszar stawek referencyjnych wykorzystywanych na rynku finansowym i wprowadza nowy standard ich wyznaczania i stosowania.
   Kraje członkowskie Unii Europejskiej od 1 stycznia 2018 roku pracują nad reformą wskaźników referencyjnych, aby dostosować je do wymogów Rozporządzenia BMR.
 • Co zrobił w tym zakresie Pekao Bank Hipoteczny

  • Nasz Bank – podobnie jak cały sektor bankowy – opracował plan awaryjny określający działania, które zostaną podjęte w sytuacji, gdyby wskaźniki referencyjne zmieniły się w istotny sposób lub nie były już opracowywane. W przypadku umów zawartych przed wejściem w życie Rozporządzenia BMR, klient może podpisać bezpłatny aneks do umowy, w którym znajdą są takie zasady.

   Wprawdzie wskaźniki WIBOR i EURIBOR zostały już dostosowane do wymogów Rozporządzenia BMR, ale nie możemy wykluczyć, że w przyszłości administratorzy tych wskaźników zmienią je w istotny sposób lub zaprzestaną ich opracowywania.

 • Co to jest istotna zmiana wskaźnika referencyjnego

  • Istotna zmiana wskaźnika referencyjnego ma miejsce wówczas, gdy administrator wskaźnika wprowadzi trwałą zmianę w metodzie jego opracowywania. Taką zmianę administrator wprowadza w trybie określonym w dokumentacji danego wskaźnika referencyjnego. Dokumentację wskaźnika referencyjnego administrator publikuje na swojej stronie internetowej. Każdą istotną zmianę wskaźnika referencyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem BMR, administrator poprzedza konsultacjami wraz z uzasadnieniem takiej zmiany. Sama zmiana wartości wskaźnika nie jest istotną zmianą wskaźnika, gdyż nie zmienia się wówczas metoda jego opracowywania.

 • Co musisz wiedzieć, jeśli masz produkty oparte o wskaźnik LIBOR

  • Jeśli Twoja umowa zawiera zasady jej kontynuowania w przypadku, gdy wskaźnik referencyjny nie będzie opracowywany (zawiera tzw. klauzule fallback), a oprocentowanie produktu oparte jest o wskaźnik LIBOR wskazany w tabeli, nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań. Umowa będzie kontynuowana zgodnie z postanowieniami zawartymi w klauzulach fallback. Na podstawie tych postanowień zostanie ustalone nowe oprocentowanie.

   Ewentualne zmiany w zasadach kontynuacji zawartych umów mogą nastąpić, jeśli Komisja Europejska wyznaczy na podstawie Rozporządzenia BMR zamiennik wskaźnika LIBOR CHF, który będzie obowiązywał bezwzględnie z mocy prawa.

   Pracujemy, aby ustalić sposób kontynuacji wszystkich umów zawartych z klientami, w tym dla umów bez klauzul fallback. Bierzemy przy tym pod uwagę stanowiska odpowiednich organów państwowych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Jakie jeszcze działania podejmujemy w związku z reformą wskaźników referencyjnych

  • Najbliższe plany:

   a) opracujemy projekt aneksu, w którym wskażemy nowy wskaźnik referencyjny dla obecnych wskaźników LIBOR EUR, w przypadku konieczności aneksowania umów;

   Jeśli chodzi o wskaźnik LIBOR CHF jest bardzo prawdopodobne, że Komisja Europejska wyznaczy ustawowy zamiennik tego wskaźnika. Dnia 3 sierpnia 2021 roku skierowała projekt rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie do konsultacji społecznych. Działania w sprawie tego wskaźnika podejmiemy dopiero po opublikowaniu tego rozporządzenia lub wcześniej, jeśli Komisja Europejska odstąpi od zamiaru jego wydania;

   b) opracujemy nowe zasady postępowania w przypadku istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego które zaproponujemy naszym klientom w nowych umowach i aneksach (tzw. klauzula fallback), w tym także aneksach, o których mowa w pkt. a)

   c) przygotujemy i uruchomimy kampanię informacyjną na naszej stronie internetowej Banku. W kampanii poinformujemy o:

   • zmianach w zakresie wskaźników referencyjnych,
   • zasadach zawierania aneksu do umowy w przypadku istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego,

   d) rozpoczniemy proces zawierania aneksów z klientami.

   Będziemy również na naszej stronie internetowej oraz w komunikacji z naszymi klientami systematycznie przekazywać kolejne informacje dotyczące planowanych i realizowanych działań związanych z reformą wskaźników referencyjnych.

Aktualności

Informacje dotyczące wskaźników

 • Poniższa informacja jest przeznaczona dla Klientów naszego Banku posiadających kredyty hipoteczne w walutach obcych, których stopa bazowa oparta jest na wskaźniku referencyjnym LIBOR.

Dla wspomnianych wyżej kredytów, od 1 stycznia 2022 r. wskaźnik referencyjny LIBOR nie będzie już opracowywany i publikowany dla większości walut i terminów.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję