Przenoszenie kredytów

Na czym polega przenoszenie kredytów hipotecznych

W jakim celu banki przenoszą między sobą kredyty hipoteczne?
 

W Grupie Pekao funkcjonują dwa banki: Bank Pekao S.A. i Pekao Bank Hipoteczny S.A., który jest spółką w 100% zależną od Banku Pekao. Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym ponieważ skupia się wyłącznie na udzielaniu kredytów hipotecznych i emisji listów zastawnych.
 

Dzięki swojemu specjalistycznemu charakterowi, Pekao Bank Hipoteczny jako jedyna spółka w Grupie Pekao może emitować listy zastawne i pozyskiwać dzięki nim kapitał, który zwiększa płynność finansową obu banków. Zabezpieczeniem emitowanych listów zastawnych są posiadane przez bank kredyty hipoteczne (wierzytelności hipoteczne). Dlatego też przeniesienie części kredytów hipotecznych z Banku Pekao do Pekao Banku Hipotecznego daje większe możliwości pozyskiwania kapitałów.

Sposób pozyskiwania kapitałów przez Pekao Bank Hipoteczny przynosi korzyści również w odniesieniu do usług świadczonych Klientom, ponieważ pozytywnie wpływa na stabilność i wiarygodność finansową Grupy Pekao.

Podstawa prawna


 • Kredyty są przenoszone na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej między Bankiem Pekao oraz Pekao Bankiem Hipotecznym zgodnie z art. 509 §1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przeniesienie kredytu nie wymaga żadnych działań ani dodatkowych zgód ze strony kredytobiorcy.

Zmiana werzyciela


 • Przeniesienie kredytu wiąże się ze zmianą wierzyciela. Nie będzie nim jak dotychczas Bank Pekao , tylko Pekao Bank Hipoteczny, co zostanie odnotowane w księdze wieczystej nieruchomości we wpisie dotyczącym hipoteki.

Umowy i obsługa


 • Warunki na jakich został udzielony kredyt nie zmienią się.  Nie zmieni się także sposób obsługi Klientów, którzy nadal będą obsługiwani jak dotychczas przez Bank Pekao.

Przeniesienie kredytu hipoteczego krok po kroku

Na czym polega proces przeniesienia kredytów?

Rola Banku Pekao


 1. Sprzedaje do Pekao Banku Hipotecznego określoną pulę udzielonych kredytów hipotecznych.
 2. Będzie nadal obsługiwał te kredyty, ale w imieniu i na zlecenie Pekao Banku Hipotecznego. Oznacza to, że dla klientów, których kredyty zostaną przeniesione sposób obsługi pozostaje bez zmian.
 3. Jednak w przypadku gdy klient będzie chciał zmienić warunki swojej umowy (np. wydłużyć okres kredytu lub złożyć wniosek o przerwę w spłacie), wówczas decyzję podejmuje Pekao Bank Hipoteczny, jako wierzyciel kredytu.

Rola Pekao Banku Hipotecznego


 1. Kupuje od Banku Pekao pulę kredytów hipotecznych.
 2. Zostaje zmieniony wpis w księdze wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu, na rzecz Pekao Banku Hipotecznego, co oznacza że staje się on wierzycielem kredytu.
 3. Na podstawie wierzytelności z przeniesionych kredytów, emituje papiery wartościowe (listy zastawne) na rynku kapitałowym, pozyskując nowe aktywa zwiększające płynność finansową Grupy.

Etapy przenoszenia kredytów

1

Klienci otrzymują informacje o zamiarze przeniesienia ich kredytów

2

Nieruchomości są wyceniane, po czym zostaje przeniesiona pula kredytów

3

Klienci otrzymują wymagane prawnie potwierdzenie przeniesienia kredytów

4

Zostaje zmieniony wpis w księdze wieczystej nieruchomości

Krok 1

 • Bank Pekao wyśle do swoich Klientów informację o zamiarze przeniesienia kredytu do Pekao Banku Hipotecznego. Na tym etapie kredyty będą selekcjonowane do przeniesienia w późniejszym etapie.


Krok 2/3

 • Pekao Bank Hipoteczny zleca wycenę nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Będzie ona realizowana przez rzeczoznawców działających na zlecenie Pekao Banku Hipotecznego. Wycena zostanie zrealizowana wyłącznie na podstawie zewnętrznych zdjęć nieruchomości. Ten proces nie będzie wymagał angażowania klientów. Warto pamiętać, że w ramach realizowanej wyceny nieruchomości, rzeczoznawcy nie mogą pobierać od klientów żadnych opłat.
 • Po dokonaniu wyceny nieruchomości, Pekao Bank Hipoteczny i Bank Pekao zawierają umowę przelewu wierzytelności wybranych kredytów hipotecznych. Informacja o tym fakcie zostanie przesłana do wszystkich klientów, których kredyty zostały przeniesione.
 • Po przeniesieniu kredytu zostaną wysłane wnioski o zmianę wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej nieruchomości, polegającej na zmianie wierzyciela hipoteki z Banku Pekao na rzecz Pekao Banku Hipotecznego. 


Krok 4

 • Sąd dokonuje wpisu zmiany wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu. Klient otrzymuje zawiadomienie z sądu wieczystoksięgowego o dokonaniu wpisu czyli wpisaniu Pekao Banku Hipotecznego jako wierzyciela hipotecznego. 

Co zmienia się dla Klientów w związku z przeniesieniem kredytu?

Zmienia się

 • Bank figurujący w księdze wieczystej jako wierzyciel kredyt.
 • Numer rachunku pod jakim jest ewidencjonowany kredyt (ale rachunek do spłat nie zmienia się).
 • Administrator danych osobowych Klientów, którym będzie Pekao Bank Hipoteczny

Pozostanie bez zmian

 • Obsługa Klientów pozostanie w Banku Pekao na dotychczasowych warunkach.
 • Nie zmienia się rachunek do spłat kredytu.
 • Oprocentowanie i warunki kredytów zapisane w umowach nie zmienią się.
 • Pozostałe produkty Klientów (konta, karty kredytowe, oszczędności) nie są przenoszone i pozostają w Banku Pekao.

Pytania i odpowiedzi

 • Na czym polega działalność Pekao Banku Hipotecznego?

  • Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, który działa na rynku listów zastawnych i kredytów hipotecznych na podstawie przepisów Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych. Bank Hipoteczny skupia się na pozyskiwaniu środków z rynku kapitałowego poprzez realizację emisji listów zastawnych w celu długoterminowego finansowania działalności kredytowej. Część działalności Bank realizuje poprzez sprzedaż kredytów hipotecznych klientom indywidualnym. W tym zakresie współpracuje z pośrednikami kredytu hipotecznego – Bank nie posiada własnej sieci sprzedaży.

 • Dlaczego mój kredyt jest przenoszony z Banku Pekao do Pekao Banku Hipotecznego?

  • Pekao Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od Banku Pekao i specjalizuje się w pozyskiwaniu środków, finansowych, dzięki którym Bank Pekao może zapewnić długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych obecnych jak i przyszłych Klientów. Środki te są pozyskiwane dzięki emisji listów zastawnych (bezpiecznych papierów wartościowych) realizowanych wyłącznie przez Pekao Bank Hipoteczny, a których zabezpieczeniem są przenoszone z Banku Pekao kredyty.
 • Z czym będzie wiązało się przeniesienie mojego kredytu?

  • Przeniesienie kredytu oznacza cesję wierzytelności tj. zmianę wierzyciela kredytu z Banku Pekao na Pekao Bank Hipoteczny. Taka zmiana wymaga korekty wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem Państwa kredytu . Nie będziecie Państwo angażowani w ten proces, ani nie poniesiecie Państwo żadnych kosztów z tego tytułu.
 • Kto będzie obsługiwał mój kredyt po przeniesieniu?

  • Sposób obsługi Państwa kredytu nie zmieni się i będzie on nadal obsługiwany przez Bank Pekao w imieniu i na rzecz Pekao Banku Hipotecznego. Nie będzie także żadnych zmian w sposobie kontaktowania się z Bankiem Pekao, do którego mogą się Państwo zwracać ze wszystkimi pytaniami i wnioskami. 

 • Dlaczego Bank musi ponownie przeprowadzić weryfikację wartości mojej nieruchomości?

  • Przeniesienie kredytów do Pekao Banku Hipotecznego wymaga dokonania ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Wymóg ten wynika z przepisów Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych (art. 22) oraz Rekomendacji F Komisji Nadzoru Finansowego (pkt. 1.2). Ekspertyzę sporządzi Pekao Bank Hipoteczny. W tym celu rzeczoznawcy działający na zlecenie Pekao Banku Hipotecznego obejrzą Państwa nieruchomość i zrobią kilka zdjęć. Ponieważ dotyczy to tylko opisu i zdjęć z zewnątrz, rzeczoznawcy nie będą się z Państwem kontaktować i nie będą Państwo musieli udostępniać nieruchomości. Należy pamiętać, że rzeczoznawcy działający na zlecenie Banku nie mogą pobierać od Państwa żadnych opłat za realizacje wyceny nieruchomości. 

 • Co oznacza że hipoteka Pekao Banku Hipotecznego posiada numer w RZHLZ?

  • Po przeniesieniu Państwa kredytu do Pekao Banku Hipotecznego, wierzytelność z tytułu kredytu zostanie wpisana przez ten bank do wewnętrznego rejestru – Rejestru Zabezpieczenia Hipotecznych Listów Zastawnych (RZHLZ). Przepisy prawa wymagają, aby bank hipoteczny dokonał ujawnienia takiego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości zabezpieczającej kredyt. Takie ujawnienie odbywa się poprzez uzupełnienie treści hipoteki. Przedmiotowe ujawnienie ma charakter techniczny i nie wpływa na warunki kredytu ani nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek czynności.
    

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję