SBKM

stosowane przez Bank dla wierzytelności o zmiennym oprocentowaniu przeniesionych z Banku Pekao S.A.

Stan na SBKM 3M SBKM  6M
31.12.2021 2,35 2,64

 

SBKM jest wyliczana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M lub 6M z każdego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy dla którego jest ustalana. 

WIBOR jest to
wyrażony procentowo wskaźnik referencyjny dla depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym, publikowany na stronie internetowej przez administratora tego wskaźnika, którym na dzień zawarcia Umowy jest GWP Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ustalany zgodnie z regulaminem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Bank nie ma wpływu na wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR.
Wskaźnik referencyjny WIBOR jest możliwy do zweryfikowania u administratora tego wskaźnika oraz poprzez media dedykowane rynkowi usług bankowych poprzez wgląd na stronę internetową https://gpwbenchmark.pl/

Stawki WIBOR