Wakacje ustawowe

Wakacje ustawowe

Najważniejsze informacje o ustawowym zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego

„Wakacje ustawowe” to  możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej (PLN), którą reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
 

 

przed dniem 1 lipca 2022 podpisałeś z naszym Bankiem umowę o kredyt hipoteczny (czyli do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie)
ostatnia rata Twojego kredytu według harmonogramu spłaty powinna zostać spłacona po 1 stycznia 2023 roku
na dzień 1 lipca 2022 Twój kredyt był w złotych polskich (nie jest ani indeksowany ani denominowany do waluty obcej)
kredyt był przeznaczony na Twoje własne potrzeby mieszkaniowe, przy czym aby potwierdzić ten fakt będziemy wymagali od Ciebie złożenia we wniosku o zawieszenie spłaty oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • Jak możesz złożyć wniosek o wakacje ustawowe

   • wniosek może złożyć jeden z kredytobiorców i nie jest wymagane aby wniosek podpisywali wszyscy kredytobiorcy,
   • najszybciej złożysz wniosek korzystając z formularza elektronicznego - przygotuj numer umowy kredytu, numer pesel i miej przy sobie telefon komórkowy (numer telefonu musi się zgadzać z tym, który podałeś do kontaktu w naszym Banku),
   • jeśli wolisz wypełnić wniosek papierowy, możesz go pobrać z naszego serwisu i wydrukować, a po wypełnieniu przesłać do nas pocztą na adres korespondencyjny: Pekao Bank Hipoteczny S.A.; Centrum Kontaktu; ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa – musisz jednak wziąć pod uwagę, że w tym wypadku datą rozpoczęcia zawieszenia spłaty będzie data wpływu wniosku do Banku,
   • jeśli chciałbyś przyjść do nas i osobiście złożyć wniosek, zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie,  ul. Skierniewicka 10a, w dni robocze (pn-pt) od 9:00 do 17:00.
   • Ważne: Ponieważ nie jesteśmy bankiem uniwersalnym i nie mamy bankowości elektronicznej, która działa całą dobę, możemy przyjąć Twój wniosek w dni robocze do godziny 17:00. Oznacza to, że jeśli przekażesz wniosek do Banku po godzinie 17.00 lub w dzień wolny od pracy, datą jego wpływu będzie kolejny dzień roboczy.
 • Kiedy możesz złożyć wniosek o wakacje ustawowe

  • Wniosek możesz złożyć od dnia 29 lipca 2022 roku, ale zawieszenie spłaty rozpocznie się od 1 sierpnia 2022 roku (tak jak wskazuje ustawa).

   Spłatę kredytu możesz zawiesić maksymalnie na 8 miesięcy i możesz wybrać następujące terminy:

   • w III kwartale 2022 roku (od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku) możesz zawiesić spłatę kredytu maksymalnie na 2 miesiące,
   • WAŻNE: jeśli chcesz skorzystać z pełnych dwóch miesięcy zawieszenia w III kwartale, złóż wniosek  nie później niż 1 sierpnia 2022 roku – jeśli złożysz wniosek później to okres zawieszenia będzie krótszy niż 2 miesiące, ponieważ jest liczony do ostatniego dnia III kwartału,

   • w IV kwartale 2022 roku (od 1 października do 31 grudnia 2022 roku) możesz zawiesić spłatę kredytu maksymalnie na 2 miesiące, a wniosek o zawieszenie na ten okres możesz złożyć już od 29 lipca 2022 roku,
   • w 2023 roku możesz zawiesić spłatę kredytu na jeden wybrany miesiąc w każdym z czterech kwartałów. 

   Za jednym razem możesz wnioskować o kilka okresów zawieszenia w 2022 i w 2023 roku, np. można od razu złożyć wniosek na następujące po sobie miesiące lub też na wybrane, oddzielne okresy zawieszenia  – najważniejsze aby nie przekroczyć dostępnego według ustawy limitu, czyli:

   • 4 miesięcy w 2022 roku - po 2 miesiące w każdym kwartale,
   • 4 miesięcy w 2023 roku - po 1 miesiącu w każdym kwartale).

   PAMIĘTAJ:

   • możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na własne potrzeby mieszkaniowe,
   • jeśli termin płatności Twojej raty przypada na dzień wolny od pracy np. 30 lub 31 lipca 2022 r. (sobota i niedziela) to w związku z dniem wolnym od pracy pobierzemy tę ratę z Twojego rachunku w kolejnym dniu roboczym (czyli w tym przypadku w dniu 1 sierpnia, poniedziałek) –  nie zostanie ona zawieszona, ponieważ dotyczy miesiąca lipca, a zawieszenie spłaty kredytu możliwe jest dla płatności, które naliczamy od 1 sierpnia 2022 roku.

Złożyłeś wniosek i co dalej?

Jeśli wniosek spełni wszystkie wymagania formalne otrzymasz od nas potwierdzenie realizacji zawieszenia spłaty kredytu:
 
 • pamiętaj, że rozpoczęcie zawieszenia wynika z wniosku i nie jest uzależnione od tego, kiedy otrzymasz od nas potwierdzenie realizacji zawieszenia,
 • może się zdarzyć, że źle wypełniłeś wniosek lub nie spełnia on wymogów ustawy (co musimy sprawdzić) – w takim przypadku wniosek zostanie odrzucony, a my prześlemy do Ciebie informację o tym, jakie są przyczyny odrzucenia Twojego wniosku,
 • wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji zawieszenia otrzymasz nie później niż w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku, na podany we wniosku adres adres e-mail, a jeśli nie podałeś nam adresu e-mail do kontaktu – wyślemy list na Twój adres do korespondencji.
w okresie zawieszenia spłaty Twojego kredytu nie naliczamy odsetek, ani nie pobieramy wymagalnych za ten okres rat, czy płatności wynikających z umowy kredytu za wyjątkiem opłat, które związane są z dodatkowymi wnioskami lub dyspozycjami realizowanymi na Twoje życzenie (np. wcześniejsza spłata kredytu, wydanie zaświadczenia, zmiana warunków umowy)
nie musisz podpisywać z nami aneksu do umowy, nie zmieni się także treść hipoteki w księdze wieczystej
wymagamy abyś na bieżąco opłacał składki ubezpieczeniowe i dostarczał nam potwierdzenia przedłużenia polis ubezpieczeniowych – zgodnie z umową kredytu
jeśli złożyłeś wniosek o wakacje ustawowe, a korzystasz już z innych wakacji kredytowych w naszym Banku (np. w ramach naszej oferty), to z dniem złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje ustawowe zakończymy wakacje w ramach oferty Banku, ponieważ w tym wypadku możesz korzystać tylko z wakacji ustawowych
 • Co jeszcze powinieneś wiedzieć o wakacjach ustawowych

   • W okresie zawieszenia spłaty możesz składać  dyspozycje dotyczące Twojego kredytu (np. wnioski o wydanie zaświadczenia, nadpłaty kredytu itd) i będziemy je realizować na bieżąco.
   • Wydłuży się okres spłaty Twojego kredytu o tyle, ile trwał okres zawieszenia spłaty, co oznacza, że  zawieszone płatności i raty zapłacisz, ale w późniejszym, przedłużonym terminie.
   • Jeśli w okresie zawieszenia spłaty przypadnie przewidziany w umowie okres zmiany oprocentowania Twojego kredytu, co wynika ze zmiany tzw. wskaźnika referencyjnego (WIBOR) – taką zmianę musimy zrealizować, ale zrobimy to w dniu, w którym będzie naliczona pierwsza wymagalna rata po okresie zawieszenia. 
   • Informację o zawieszeniu spłaty kredytu musimy przekazać do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK)
 • Korzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Wakacje Ci nie przepadną!

  • W okresie korzystania ze środków w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, możesz również korzystać z wakacji ustawowych:
   • środki z FWK będą wypłacane jak dotychczas, co miesiąc zgodnie z pierwotnym harmonogramem ustalonym w Twojej umowie o udzieleniu wsparcia i będą czekały do płatności pierwszej wymagalnej raty po okresie zawieszenia,
   • natomiast nie ulegnie zmianie obowiązujący Cię termin zwrotu środków do Funduszu Wsparcia (nie będzie wydłużony).

Chcesz zrezygnować z wniosku?

Możesz zrezygnować ze złożonego wniosku o zawieszenie spłaty kredytu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku do Banku.
 
 1. Aby zrezygnować z wniosku przekaż nam pisemne oświadczenie o rezygnacji u podając numer umowy kredytowej której dotyczył (np. Niniejszym rezygnuję z zawieszenia spłaty dla umowy nr__ ).
 2. Oświadczenie możesz złożyć:
 • pocztą elektroniczną z adresu email, który podałeś do kontaktu (czyli z tego samego adresu, który podałeś we wniosku o zawieszenie), na adres obslugaklienta@pekaobh.pl - w tytule wiadomości napisz: „Rezygnacja z wniosku o zawieszenie spłaty kredytu”, a w treści informację o rezygnacji,
 • w formie papierowej, pocztą na adres do korespondencji: Pekao Bank Hipoteczny S.A.; Centrum Kontaktu; ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa,
 • w formie papierowej, osobiście w naszej siedzibie pod adresem tak jak do korespondencji.
Pamiętaj: rezygnacja z zawieszenia oznacza, że nie miało ono miejsca i w przypadku, gdy w okresie od dnia zawieszenia do dnia rezygnacji rata kredytu została zawieszona, będzie ona wymagalna zgodnie z harmonogramem jaki obowiązywał przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty.

Wnioski o zawieszenie spłaty

 

UWAGA: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a został on przeniesiony do naszego Banku, wniosek o wakacje ustawowe złóż w Banku Pekao S.A. Najszybciej zrobisz to za pośrednictwem Pekao 24.