RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna (dalej „Bank”), informuje, że zgodnie z przepisami RODO zapewnia ochronę danych osobowych, których jest administratorem oraz realizuje prawa osób, których dane dotyczą. W celu realizacji swoich praw wynikających z RODO mogą się Państwo kontaktować w z Bankiem pisemnie na adres siedziby Banku (Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa), elektronicznie pod adresem e-mail: iod@pekaobh.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych


Bank przetwarza dane osobowe zawarte we wnioskach kredytowych w następujących celach:

  • podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy w związku z Państwa wnioskiem, a jeśli zostanie zawarta w celu jej wykonania;
  • realizowania czynności bankowych i innych czynności stanowiących przedmiot działalności Banku, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania na podstawie przepisów Prawa bankowego,
  • stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.), Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych,
  • wypełnienia przez administratora danych obowiązków prawnych, w tym wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przechowywanie informacji w zakresie i terminach określonych przepisami prawa;
  • ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami, w tym w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku,
  • oferowania Państwu własnych produktów i usług Banku (marketingu bezpośredniego),co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie jako podmiot dominujący oraz jego spółki zależne, w tym Bank, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku.
  • Bank może przetwarzać dane osobowe również w innych celach, w przypadku gdy wyrazili Państwo w sposób dobrowolny, konkretny i świadomy jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.


Odbiorcy danych


Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Bankiem, o ile taki podmiot dysponuje Państwa zgodą.

Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej w skład której wchodzi Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie jako podmiot dominujący. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku, na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych i wyłącznie na podstawie polecenia Banku.

Okres przetwarzania danych

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego przez Bank, rezygnacji przez Panią/Pana z ubiegania się o kredyt lub upływu terminu ważności decyzji kredytowej, gdy nie doszło do wypłaty kredytu na skutek rezygnacji/odstąpienia od umowy kredytu lub upływu terminu udostępnienia środków kredytu, Bank może przetwarzać dane osobowe zawarte we wniosku oraz załącznikach do wniosku nie dłużej niż przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego liczonego od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło którekolwiek z powyższych zdarzeń.

Przez okres 3 pełnych miesięcy od ww. zdarzeń, wniosek wraz z innymi załączonymi dokumentami pozostaje w dokumentacji Banku. Po upływie tego terminu ww. dokumenty (za wyjątkiem części dotyczącej zgód na przetwarzanie danych osobowych) zostaną zniszczone, a oryginały dokumentów mogą zostać Pani/Panu zwrócone na pisemny wniosek złożony przed upływem tego terminu.

W przypadku zawarcia umowy, Państwa dane będą przetwarzane przez Bank w celu jej wykonania przez okres jej trwania. Po wygaśnięciu umowy dane będą przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Bank przetwarza dane przez okres, który jest niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłuższy niż określony przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa Bank zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celach innych niż marketing bezpośredni wskazując na Państwa szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych. Bank przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania tych danych przez Bank są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że te dane są Bankowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.Od 25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna (dalej „Bank”), informuje, że zgodnie z przepisami RODO zapewnia ochronę danych osobowych, których jest administratorem oraz realizuje prawa osób, których dane dotyczą. W celu realizacji swoich praw wynikających z RODO mogą się Państwo kontaktować w z Bankiem pisemnie na adres siedziby Banku (ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa), elektronicznie pod adresem e-mail: iod@pekaobh.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.