Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2024

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego. Wsparcie realizowane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Pekao Banku Hipotecznego S.A.


 

Wsparcie polega na przekazywaniu Kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez Bank.
Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy, a kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez Kredytobiorcę.
Wysokość wsparcia określona jest w PLN i stanowi równowartości przewidywanych 40 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 3 000 zł miesięcznie (łącznie maksymalnie 120 000 zł).
Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia po częściowej spłacie kredytu środkami ze sprzedaży nieruchomości.
Wypłacone wsparcie / pożyczka podlega zwrotowi. Zwrot wsparcia przez Kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, w 200 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
Spłata przez Kredytobiorcę 134 rat bez opóźnień, skutkuje automatycznym umorzeniem pozostałej części rat wsparcia /pożyczki na spłatę zadłużenia.
 • Wsparcie / Promesa / Pożyczka na spłatę zadłużenia może zostać przyznane jeżeli spełnione są poniższe warunki

  • 1. Wsparcie, Promesa lub Pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane Kredytobiorcom, którzy zawarli z Bankiem Umowę kredytu hipotecznego dla osób fizycznych przeznaczonego na sfinansowanie następujących celów, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
   • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
   • remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w ust. 1;
   • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
   • innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.
   2. Wsparcie lub Pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli:
   • w dniu złożenia Wniosku co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
   •  wartość wskaźnika RdD przekracza 40%1, lub
   • miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
     -
    w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy,
     - w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy.
   3. Kredytobiorca posiada udzielony przez Bank kredyt zabezpieczony hipoteką udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, opisanego w pkt. 1
   4. Kredytobiorca złoży osobiście w siedzibie Banku kompletnie wypełniony Wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z wymaganymi załącznikami, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Bank i zawrze z Bankiem umowę o udzielenie wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia.
   Wniosek składają wspólnie wszyscy Kredytobiorcy, którzy są zobowiązani do spłaty kredytu mieszkaniowego udzielonego w związku z zaspokojeniem ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
    
   stosunek wydatków Kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Kredytobiorcy.
 • Kiedy wsparcie nie może zostać przyznane?

  • 1. Jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
   2. Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy.
   3. Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana i/lub prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.
   4.  Za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.
   5.  Jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
   • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Kiedy wsparcie może zostać wstrzymane?

  • Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie, których to wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, zbędzie przedmiot kredytowania, lub dokona całkowitej spłaty kredytu.
 • Zwrot wsparcia

  • Zwrot wsparcia / pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia / wypłaty pożyczki i jest dokonywany w 200 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Spłata przez Kredytobiorcę 134 rat bez opóźnień, skutkuje automatycznym umorzeniem pozostałej części rat wsparcia /pożyczki na spłatę zadłużenia.
 • Promesa

  • 1. Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić o wydanie Promesy.
   2. Promesa jest udzielana przez Bank w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.
   3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie Promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości umowy w formie zwykłej pisemnej  lub w formie aktu notarialnego.
   4. Promesa udzielana jest na okres 6 miesięcy licząc od dnia jej sporządzenia.

Jak uzyskać wsparcie z funduszu?

1

Pobierz znajdujący się poniżej wniosek o udzielenie wsparcia

2

Wypełniony i podpisany wniosek złóż w naszym Banku: osobiście, pocztą lub prześlij skan e-mailem (dane sprawdź w sekcji Kontakt poniżej)

3

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zawrzesz z naszym Bankiem umowę o przyznanie wsparcia

Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdują się w Ustawie z dnia 9 października  2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925), na oficjalnej stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję