Strefa klienta

Ochrona Klientów

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego. Wsparcie realizowane jest za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

 
Wsparcie jest przeznaczone jest na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez Bank.
Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł mies.
Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez Kredytobiorcę.
Wypłacone wsparcie podlega zwrotowi, zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 • Jakie należy spełnić warunki aby wnioskować o wsparcie?

  • Wsparcie może zostać przyznane jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:

   1. Kredytobiorca posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie, lub

   2. ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub

   3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego Kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi Kredytu nie przekracza:

   • aktualnie kwoty 634 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego tj. zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
   • aktualnie kwoty 514 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.tj. iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

   Wsparcie nie może zostać przyznane:

   1. Jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

   2. Na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie (chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy - w takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy).

   3. Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana.

   4. Za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,

   5. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

   • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

   • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,

   • jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jak uzyskać wsparcie z funduszu?

1

Pobierz znajdujący się poniżej wniosek o udzielenie wsparcia

2

Wypełniony i podpisany wniosek złóż osobiście w naszym Banku

3

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zawrzesz z naszym Bankiem umowę o przyzanie wsparcia

Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdują się w Ustawie z dnia 9 października  2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925), na oficjalnej stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Reklamacje

Jeśli coś poszło nie tak, skontaktuj się z nami. Wspólnie wyjaśnimy sytuację:

 • spotkaj się z nami w siedzibie Banku: Warszawa, ul. Skierniewicka 10A
 • zadzwoń: +48 22 85 21 900 - 901 lub wyślij fax +48 22 85 26 123
 • wyślij email: reklamacje@pekaobh.pl
 • napisz do nas na adres:
  Pekao Bank Hipoteczny S.A., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

Jeśli wysyłasz korespondencję pisemną, prosimy Cię o podanie w jej treści wyczerpujących informacji związanych z jej powodem, a także niezbędnych danych, które ułatwią nam kontakt:

 • numeru Klienta lub numeru umowy (jeśli jesteś naszym Klientem),
 • danych do korespondencji zwrotnej
 • Zasady i terminy składania reklamacji

  • Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

   1. Wszystkie reklamacje rozpatrujemy z należytą rzetelnością, wnikliwością i starannością, w sposób zapewniający terminowe wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zgłoszonego problemu z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
     
   2. W związku z rozpatrywaną reklamacją, może zaistnieć potrzeba dostarczenia przez Klienta dodatkowych informacji oraz dokumentacji, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procesem rozpatrywania reklamacji.
     
   3. Bank na życzenie Klienta, potwierdza złożenie reklamacji, pisemnie lub w inny, uzgodniony z Klientem sposób.
     
   4. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.
     

   Informujemy, że w dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892 t.j.). W związku z powyższym od tego dnia reklamacje są rozpatrywane przez Bank zgodnie z postanowieniami ww. ustawy.

 • Odwołania

  • Klienci mają możliwość odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do Prezesa Zarządu Banku w trybie analogicznym do złożenia reklamacji.
   W przypadku, gdy w wyniku złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, klientowi przysługuje prawo:

   1. Wystąpienia do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich:
    • w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)
    • tryb i zasady prowadzenia przez Arbitra Bankowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
    • uprawnienie to przysługuje Klientowi po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w przypadku gdy nie zgadza się on z decyzją Banku dotyczącą jego reklamacji.
   2. Wystąpienia do Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowania pozasądowego
    • tryb i zasady prowadzenia przez Rzecznika Finansowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego http://rf.gov.pl/. Udział w postępowaniu jest dla Banku obowiązkowy
   3. Zwrócenia się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów – w przypadku Klientów będących konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z Bankiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może zwrócić się


   Klientom przysługuje prawo sądowego rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez Bank.
   W każdym przypadku sporu z Kredytobiorcą, Bank skłania się ku możliwości polubownego jego rozwiązania.
   Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym bank hipoteczny różni się od zwykłego banku?

Bank hipoteczny jest specjalistycznym bankiem, którego jedyną działalnością jest udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką i emitowanie na ich podstawie hipotecznych listów zastawnych. Bank hipoteczny nie prowadzi rachunków osobistych, nie przyjmuje lokat i nie prowadzi działalności rozliczeniowej. Dzięki temu w banku hipotecznym pracują wyłącznie specjaliści zajmujący się kredytami hipotecznymi.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu hipotecznego jaką mogę otrzymać?

Udzielamy kredytów w wysokości do 1 mln. PLN pod warunkiem, że wartość ta nie przekracza 90% wartości rynkowej nieruchomości i 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości określana jest wyłącznie przez banki hipoteczne zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Oznacza ona wartość nieruchomości, która w ocenie banku odzwierciedla poziom ryzyka związanego z wycenianą nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia udzielanych przez niego kredytów.

Ile osób maksymalnie może przystąpić do kredytu hipotecznego?

Do kredytu mogą przystąpić maksymalnie 4 osoby z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych.

Czy zabezpieczeniem kredytu może być inna nieruchomość niż ta na którą mają być przeznaczone środki z kredytu?

Tak, o ile Klient jest właścicielem tej nieruchomości która ma być zabezpieczeniem kredytu  (posiada prawo własności lub wieczystego użytkowania) i o ile zostanie ona zaakceptowana przez Bank jako zabezpieczenie kredytu biorąc pod uwagę jej wartość rynkową i bankowo-hipoteczną.

Czy zabezpieczeniem kredytu może być działka budowlana?

Możemy udzielić kredytu na sfinansowanie zakupu działki jednak tylko  w przypadku gdy ma być na niej także realizowana budowa domu i tylko w przypadku gdy działka posiada już pozwolenie na budowę.

Czy kredyt mogę przeznaczyć na dowolny cel?

Finansujemy wyłącznie cele mieszkaniowe. Nie ma możliwości uzyskania kredytu na dowolny cel konsumpcyjny (np. na zakup mebli czy wyposażenia domu lub mieszkania) lub na spłatę innych zobowiązań, które nie mają charakteru mieszkaniowego.

Jakie jest oprocentowanie kredytów?

Pekao Bank Hipoteczny udziela kredytów o  zmiennej stopie oprocentowania. Oprocentowanie kredytu stanowi stopa referencyjna: WIBOR dla PLN, LIBOR dla CHF, USD, EUR (dla walut obcych wyłącznie dla kredytów już udzielonych) a także marża Banku oraz ewentualnie opłata administracyjna.

Stopa referencyjna dla produktów opartych na stopie zmiennej jest zmieniana co 6 miesięcy w dniu następującym po dniu, w którym upływa poprzedni okres obowiązywania stopy. Nowa stawka ustalana jest  zgodnie z notowaniem danej stawki WIBOR/LIBOR na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego.

Co to jest Wibor i Libor oraz marża kredytu?

Wibor i Libor stanowią wskaźniki referencyjne, stosowane przez Bank w celu ustalenia wysokości oprocentowania kredytu. Są wartościami zmiennymi i tylko te stawki mają wpływ na zamianę oprocentowania w trakcie trwania kredytu. Stawki te wyznaczane są jako średnia arytmetyczna wysokości oprocentowania, po którym banki nawzajem sobie są gotowe pożyczyć pieniądze (stawki podawane przez największe banki). Stawki te nie są zależne od pojedynczego banku – są wyznaczane na rynku międzybankowym

Drugim składnikiem oprocentowania jest marża banku, która jest stała i określona w umowie kredytu.

Czy możliwa jest zmiana waluty kredytu i jakie są jej koszty?

Przewalutowanie kredytu jest możliwe na walutę znajdującą się w ofercie Banku, pod warunkiem, że:

 1. Kredytobiorca uzyskuje dochody w danej walucie
 2. Kredytobiorca posiada zdolność kredytową do spłaty kredytu i odsetek w nowej walucie.

W przypadku przewalutowania na PLN bank nie pobiera prowizji za przewalutowanie.

Jak i gdzie mogę złożyć wniosek o kredyt?

Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym i nie posiada własnych oddziałów operacyjnych. Nasza oferta dostępna jest u partnerów, których lista znajduje się tutaj (link do listy partnerów)

Ile trwa proces uzyskania kredytu?

Czas na wydanie decyzji kredytowej nie może przekroczyć 21 dni od momentu złożenia przez Klienta kompletnego wniosku kredytowego (zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego).  Na czas wydania decyzji wpływ może mieć również termin w jakim sprzedający/właściciel udostępnieni nieruchomość w celu dokonania przez Bank wyceny wartości nieruchomości, która ma także wpływ na wydanie decyzji kredytowej.

Czy muszę przystąpić do kredytu hipotecznego z małżonkiem?

W przypadku wspólnoty majątkowej oboje małżonków musi przystąpić do kredytu wspólnie. Oznacza to, że podczas badania zdolności kredytowej brane są pod uwagę zarówno dochody obu współmałżonków, co może zwiększyć zdolność kredytową, ale również i obciążenia.

Natomiast jeśli pomiędzy małżonkami została zawarta notarialnie rozdzielność majątkowa, nie ma konieczności aby do kredytu przystępowali razem.

Czy zabezpieczeniem spłaty kredytu może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/domu mieszkalnego?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/domu mieszkalnego nie może być zabezpieczeniem spłaty kredytu w banku hipotecznym.

Czy kredytobiorca może być zatrudniony wyłącznie na umowę o pracę?

Akceptujemy różne źródła uzyskiwania dochodów, między innymi takie jak: umowa o pracę, dochody z działalności gospodarczej lub kontraktów menedżerskich, umów zleceń czy o dzieło,  a także dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Ile wynoszą prowizje i opłaty związane z kredytem?

Szczegółowa informacja o opłatach i prowizjach dotyczących kredytów hipotecznych w Pekao Banku Hipotecznym znajduje się w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji Bankowych.

Co to jest spread walutowy?

Spread walutowy jest różnicą pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej waluty. Warto wiedzieć, że banki ustalają spread walutowy samodzielnie. W jednym banku spread będzie wyższy, w innym niższy.

Wysokość spreadu ma szczególne znaczenie dla Kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w obcej walucie, ma bowiem bezpośredni wpływ na wysokość raty, jaką trzeba zapłacić w danym dniu.

Zgodnie z Ustawą antyspreadową (z 26.08.2011 r.) w Pekao Banku Hipotecznym można spłacać kredyty bezpośrednio w walucie kredytu (CHF, USD, EUR). Aby złożyć taką dyspozycję należy skontaktować się z naszym Centrum Kontaktu.

Jak wygląda obsługa kredytu po jego udzieleniu?

Do Państwa dyspozycji pozostaje wyspecjalizowane Centrum Kontaktu (tu link do strony Kontakt) Większość spraw mogą Państwo zrealizować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwoniąc na numery telefonów naszego Centrum Kontaktu.

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem?

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem jest możliwa za zgodą banku. W zależności od konkretnej sytuacji Klienta uzgadniane są zasady na których można sprzedać nieruchomość. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualne, a decyzje są uzależnione od sytuacji Klienta.

Czy kredyt hipoteczny można wcześniej spłacić?

Kredyt hipoteczny można spłacić przed upływem okresu kredytowania -  w każdym czasie i bez żadnych ograniczeń. Dokonanie wcześniejszej spłaty wymaga jednak wcześniejszego powiadomienia banku i złożenia odpowiedniej deklaracji wcześniejszej spłaty.

Spłata może być zarówno częściowa jak i całkowita. Szczegółowe warunki wcześniejszej spłaty określone są w umowie kredytowej.