Drugie wezwanie

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

14.10.2020 r.
 
Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) („Ustawa”) wzywa Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie jedynego akcjonariusza Banku posiadającego 100% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Banku ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji w Banku odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
J
ednocześnie Bank informuje, że zgodnie z art. 17 Ustawy przed dokonaniem pierwszego wezwania Bank zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – Biurem Maklerskim Pekao umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, w którym zostaną zarejestrowane akcje Banku po ich dematerializacji.
 
Dodatkowo Bank informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy będzie przysługiwać jedynie akcjonariuszowi wpisanemu do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Banku, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.
 
Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez Ustawę. Kolejne wezwania będą przesyłane przez Bank, bez względu na złożenie dokumentów akcji po dokonaniu któregokolwiek wezwania, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję