Piotr Zborowski

Piotr Zborowski

Członek Rady Nadzorczej
 

Piotr Zborowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracował m. in. w organach administracji rządowej: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych, na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Ministra. Pełnił funkcje doradcze w Agencji Mienia Wojskowego oraz odpowiadał za nadzór organizacyjno–prawny w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym. 

Od września 2020 roku Pan Piotr Zborowski pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych Banku Pekao S.A. Do zakresu jego obowiązków należał także nadzór właścicielski oraz wsparcie prac Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku Pekao S.A. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii Banku Pekao S.A., realizację szeregu projektów strategicznych, w tym projektu integracji z przejętym przez Bank Pekao S.A. na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedsiębiorstwem Idea Bank S.A. oraz współpracę z grupą PZU S.A. W listopadzie 2021 r. został powołany w skład Zarządu Banku Pekao S.A. jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Strategii.

Pan Piotr Zborowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
 


 
Powrót do listy