Szczegóły aktualności

19.11.2019

Raport bieżący nr: 30/2019

Data sporządzenia: 19-11-2019

 

Temat:

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

Podstawa prawna:

 1. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623);

 2. § 5 pkt 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);

 3. Rozdział 4 § 15 Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 285/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r. z późn. zm.);

 4. Dział I Rozdział 2 Oddział 5 § 24 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP (Załącznik do Uchwały Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 października 2012 r. z późn. zm.).

  Treść:

  Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 dla osiemnastego okresu odsetkowego.

  Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 (WIBOR 6M) dla osiemnastego Okresu Odsetkowego wynosi 1,79% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,79%).

  Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,11 p.p.) dla osiemnastego Okresu Odsetkowego wynosi 2,90% w skali roku i naliczana jest od dnia 22 listopada 2019 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 2,90%).

  Dzień Płatności Odsetek za osiemnasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 22 maja 2020 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-03 za osiemnasty Okres Odsetkowy wynosi 14,46 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 14,62 PLN).

  Tabela odsetkowa dla osiemnastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz raport       Pobierz załącznik       Więcej raportów bieżacych

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję