Szczegóły aktualności

24.10.2019

Raport bieżący nr: 29/2019

 

Data sporządzenia: 24-10-2019

 

Nazwa Emitenta: Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 

Temat:

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 623);

 2. § 5 pkt 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);

 3. Rozdział 4 § 15 Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Załącznik do Uchwały Nr 285/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r. z późn. zm.);

 4. Dział I Rozdział 2 Oddział 5 § 24 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP (Załącznik do Uchwały Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 października 2012 r. z późn. zm.).

  Treść:

  Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami pkt 10 Załącznika 1 Warunki emisji listów zastawnych Prospektu Emisyjnego Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela serii LZ-II-18 (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2019 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 dla trzeciego okresu odsetkowego.

   

  Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 (EURIBOR 3M) dla trzeciego Okresu Odsetkowego wynosi -0,404% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła -0,376%).

   

  Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,60 p.p.) dla trzeciego Okresu Odsetkowego wynosi 0,196% w skali roku i naliczana jest od dnia 29 października 2019 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,224%).

   

  Dzień Płatności Odsetek za trzeci okres odsetkowy przypada w dniu 29 stycznia 2020 roku.

   

  Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-18 za trzeci Okres Odsetkowy wynosi 0,50 EUR (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 0,57 EUR).

   

  Tabela odsetkowa dla trzeciego okresu odsetkowego dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz raport              Pobierz załącznik                 Więcej raportów bieżacych

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję