Szczegóły aktualności

24.09.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 23 września 2021 r. agencja ratingowa Fitch Ratings Ireland Limited (dalej „Fitch”) poinformowała Bank o zmianie perspektywy ratingowej "długoterminowej oceny IDR" Banku i "krajowej długoterminowej oceny" z "Negatywnej" na "Stabilną" oraz o utrzymaniu wszystkich ocen ratingowych na dotychczasowym poziomie.

Oceny ratingowe Banku przedstawiają się następująco:

  • Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"; Perspektywa: "Stabilna"
  • Krótkoterminowa ocena IDR: "F2"
  • Ocena wsparcia: "2"

Krajowa długoterminowa ocena: “AA(pol)"; Perspektywa: "Stabilna";
Krajowa krótkoterminowa ocena: "F1+(pol)".


Fitch podkreślił, iż rating Banku jest silnie powiązany z ratingiem Banku Pekao S.A. będącego 100% właścicielem Banku. Fitch zwraca także uwagę na rosnącą synergię Banków w odniesieniu do realizowanych od 2020 roku transakcji przenoszenia wierzytelności i wynikającą z uruchomienia tego procesu zmianę modelu biznesowego Banku.

Jak ocenia Fitch na zmianę perspektyw ocen ratingowych z „Negatywnych” na „Stabilne” wpłynęło szybkie ożywienie gospodarcze, które wspiera średnioterminowe oczekiwania Fitch dotyczące stabilnych wskaźników jakości aktywów i stopniowej odbudowy rentowności operacyjnej Banku. Fitch wskazał również, że obserwowane w 2020 r. znaczące obniżki stóp procentowych oraz pogarszanie się perspektyw dla środowiska operacyjnego polskich banków w dużym stopniu wpływały na wcześniejsze obniżenie perspektywy ratingu Banku Pekao S.A. oraz Banku.