Szczegóły aktualności

20.11.2019

Raport bieżący nr 31/2019

Data sporządzenia: 20 listopada 2019 r.

Temat:

Zmiany w składzie Zarządu

Podstawa prawna:

  1. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
    o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2217),

  2. § 5 pkt 4-5 oraz § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Treść:

Pekao Bank Hipoteczny S.A. („Bank”) informuje, że z dniem 20 listopada 2019 r. Pan Marcin Gadomski złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Banku, a co za tym idzie z dalszego pełnienia funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Przyczyną rezygnacji jest decyzja o objęciu stanowiska w innej spółce należącej do Grupy Pekao S.A.

Równocześnie Bank informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Banku Panią Agnieszkę Domaradzką, na wspólną 3 letnią kadencję Zarządu rozpoczętą w dniu 13 czerwca 2018 r.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Pani Agnieszka Domaradzka obejmie funkcję Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Agnieszka Domaradzka:

 

  1. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
  2. nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS.

 

Życiorys Pani Agnieszki Domaradzkiej został przedstawiony poniżej:

Pani Agnieszka Domaradzka posiada ponad 20 letnie doświadczenie w bankowości. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Uczestniczyła w tworzeniu, rozwoju i restrukturyzacji kilku banków oraz w fuzjach i przejęciach.

 

Karierę rozpoczynała jako analityk kredytowy w Polskim Banku Rozwoju S.A. Następnie pracowała jako zastępca dyrektora departamentu kredytów w Hypo-Bank (Polska) S.A. oraz dyrektor departamentu kredytów w Bangesellschaft Berlin (Polska) S.A. W latach 2002-2008 zarządzała ryzykiem kredytowym w Pionie Bankowości Korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A., współtworząc silną, relacyjną bankowość korporacyjną. W latach 2009-2014 Wiceprezes ds. ryzyka kredytowego w Nordea Bank Polska S.A. - zbudowała organizację kredytową, która stanowiła jedną z ważnych przewag konkurencyjnych przedmiotowego banku. Dzięki bardzo dobrej współpracy Pionu Kredytów z jednostkami biznesowymi bank stworzył portfel kredytowy o ponadprzeciętnej jakości.

Jako Wiceprezes odpowiedzialna za ryzyko współtworzyła PKO Bank Hipoteczny S.A. do czasu rozpoczęcia przez ten Bank działalności operacyjnej.

Ukończyła z wyróżnieniem Executive MBA zorganizowane przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Erasmus University, Rotterdam. Absolwentka SGH, Wydziału Handlu Zagranicznego oraz stypendystka DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu.

Odbyła szereg staży w zagranicznych instytucjach finansowych w tym Nordea Bank Finland AB, w Allbank AG, Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG w Berlinie i Monachium, Bankgesellschaft Berlin AG oraz w Berlin – Hyp AG. Uczestniczyła w wielu programach dla menadżerów wyższego szczebla w tym m.in. „Advance Leadership and Management Program” zorganizowany przez GFKM we współpracy z IAE AIX-em Provance Graduete School of Management oraz programach organizowanych przez Grupę Nordea.

Pani Agnieszka Domaradzka spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.

Pobierz raport    Więcej raportów bieżących