Raporty zabezpieczeń

Raporty zabezpieczeń listów zastawnych

Zgodnie z wymogiem Art.129 ust.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Pekao Bank Hipoteczny publikuje informacje dotyczące stanu Zabezpieczenia Listów Zastawnych w okresach półrocznych.

Raport przedstawia dane o wierzytelnościach i innych aktywach stanowiących zabezpieczenie emisji (Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych) prezentowane w wartościach nominalnych według stanu na dzień sporządzenia Raportu. Prezentowane w wartościach nominalnych według stanu na dzień sporządzenia Raportu.
 
Pekao Bank Hipoteczny SA dołączył do grona emitentów covered bonds, posiadających certyfikat jakości "The Covered Bond Label".

Certyfikat The Covered Bond Label ma na celu podkreślanie transparentności zabezpieczenia listów zastawnych oraz zwiększanie świadomości inwestorów o bezpieczeństwie i wysokiej jakości listów zastawnych.

Informacje wymagane przepisami prawa

Na podstawie art. 33d Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych Pekao Bank Hipoteczny publikuje kwartalnie raport zawierający informacje o emisjach listów zastawnych oraz o aktywach stanowiących podstawę emisji.