Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 

 Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?


Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

Wsparcie realizowane jest za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Więcej o funduszu BGK 


Jakie są zasady udzielania wsparcia przez Pekao Bank Hipoteczny?

 1. Wsparcie jest przeznaczone jest na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie.
 2. Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.
 3. Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez Kredytobiorcę.
 4. Wypłacone wsparcie podlega zwrotowi, zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Jak można uzyskać wsparcie?

Aby wnioskować o wsparcie nalezy złożyć do Pekao Banku Hipotecznego pisemny wniosek o udzielenie wsparcia, wypełniając szablon zgodny z załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Finansów

Pobierz szablon wniosku

 • Podpisany Wniosek o udzielenie Wsparcia należy złożyć osobiście w Banku w siedzibie przy ul. Skierniewickiej 10A, 01-230 Warszawa.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku Kredytobiorca zawiera umowę o przyznanie wsparcia z Pekao Bankiem Hipotecznym S.A.

Jakie należy spełnić warunki aby wnioskować o wsparcie?
 

Wsparcie może zostać przyznane jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:

 • Kredytobiorca posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie, lub
 • ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego Kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi Kredytu nie przekracza:

a) aktualnie kwoty 634 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego tj. zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
b) aktualnie kwoty 514 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.tj. iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Wsparcie nie może zostać przyznane:

 • jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie (chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy - w takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy),
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
 • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

  a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
   
  b) posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,

  c) jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdują się w Ustawie z dnia 9 października  2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925), na oficjalnej stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej o funduszu BGK 


Skontaktuj się z nami

Powrót do strony głównej

Wsparcie Kredytobiorców - podstawowe informacje

Wniosek o przyznanie wsparcia

 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)