Reklamacje

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji w Pekao Banku Hipotecznym

Dbając o zapewnienie najwyższych standardów oraz mając na uwadze ochronę interesów naszych Klientów, informujemy, że Bank wdrożył procedurę obsługi reklamacji odnoszących się do usług świadczonych przez Bank lub do jego działalności.

 • Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, z należytą rzetelnością, wnikliwością i starannością, w sposób zapewniający terminowe wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zgłoszonego problemu z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
 • Bank informuje ponadto, iż w dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892 t.j.). W związku z powyższym od tego dnia reklamacje są rozpatrywane przez Bank zgodnie z postanowieniami tejże ustawy.

 Jak złożyć reklamację?

Reklamacje są składane w siedzibie Banku, w formie pisemnej, bądź ustnej, w sposób najbardziej dogodny dla Klienta:

 • osobiście w siedzibie Banku: ul. Skierniewicka 10A, Warszawa
 • telefonicznie: (22) 85 21 900, (22) 85 21 901, 
 • faksem: (22) 852 61 23
 • pocztą elektroniczną: reklamacje@pekaobh.pl,
 • listownie:
  Pekao Bank Hipoteczny S.A.
  ul. Skierniewicka 10A
  01-230 Warszawa

Jeśli zdecydują się Państwo na złożenie reklamacji w formie pisemnej, prosimy o podanie w jej treści wyczerpujących informacji związanych z jej powodem.

Prosimy o podanie także następujących danych:

 • numeru Klienta lub numeru umowy (w przypadku Klienta Banku),
 • danych do korespondencji.

Dodatkowe informacje dotyczące reklamacji:

 • W związku z rozpatrywaną reklamacją, Klient może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji oraz dokumentacji.
 • Prosimy także o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procesem rozpatrywania reklamacji.
 • Bank na życzenie Klienta, potwierdza złożenie reklamacji, pisemnie lub w innym trybie uzgodnionym z Klientem.
 • Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.

 


 Ochrona Klienta

Mając na względzie ochronę interesów naszych Klientów informujemy, że w mają oni możliwość odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi Banku na złożoną reklamację:

 1. Klient ma możliwość odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do Prezesa Zarządu Banku w trybie analogicznym do złożenia reklamacji, Pekao Bank Hipoteczny SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru  Finansowego.
 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z Bankiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może zwrócić się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 4. W przypadku niesatysfakcjonującej decyzji Banku, konsumenci mogą także zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich, w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy); uprawnienie to przysługuje Klientowi po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w przypadku gdy nie zgadza się on z decyzją Banku dotyczącą jego reklamacji. Tryb i zasady prowadzenia przez Arbitra Bankowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z reklamacji, Klienci będący osobami fizycznymi mogą zwrócić się do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy.
 6. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta spór nie został rozwiązany, Klient będący osobą fizyczną ma prawo wystąpić do Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowania pozasądowego; tryb i zasady prowadzenia przez Rzecznika Finansowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego http://rf.gov.pl/. Udział w postępowaniu jest dla Banku obowiązkowy.
 7. Klientom przysługuje prawo sądowego rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez Bank.
 8. W każdym przypadku sporu z Kredytobiorcą, Bank skłania się ku możliwości polubownego jego rozwiązania.

Zobacz także Fundusz Wsparcia Kredytobiorców


 

Powrót do strony głównej

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027441, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-10-28-697, o kapitale zakładowym w wysokości: 223.000.000 zł, przy czym wysokość kapitału wpłaconego wynosi: 223.000.000

 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)