Reklamacje

Dbając o zapewnienie najwyższych standardów oraz mając na uwadze ochronę interesów naszych Klientów, informujemy, że Bank wdrożył procedurę obsługi reklamacji odnoszących się do usług świadczonych przez Bank lub do jego działalności.

Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, z należytą rzetelnością, wnikliwością i starannością, w sposób zapewniający terminowe wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zgłoszonego problemu z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

Bank informuje ponadto, iż w dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892 t.j.). W związku z powyższym od tego dnia reklamacje są rozpatrywane przez Bank zgodnie z postanowieniami tejże ustawy.


Jak złożyć reklamację?

Reklamacje są składane w siedzibie Banku, w formie pisemnej, bądź ustnej, w sposób najbardziej dogodny dla Klienta:

 • osobiście w siedzibie Banku: ul. Wołoska 18, Warszawa
 • telefonicznie: (22) 85 21 900, (22) 85 21 901, 
 • faksem: (22) 852 61 23
 • pocztą elektroniczną: reklamacje@pekaobh.pl,
 • listownie:
  Pekao Bank Hipoteczny S.A.
  ul. Wołoska 18
  02-675 Warszawa

Jeśli zdecydują się Państwo na złożenie reklamacji w formie pisemnej, prosimy o podanie w jej treści wyczerpujących informacji związanych z jej powodem.

Prosimy o podanie także następujących danych:

 • numeru Klienta lub numeru umowy (w przypadku Klienta Banku),
 • danych do korespondencji.

Dodatkowe informacje dotyczące reklamacji:

 • W związku z rozpatrywaną reklamacją, Klient może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji oraz dokumentacji.
 • Prosimy także o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procesem rozpatrywania reklamacji.
 • Bank na życzenie Klienta, potwierdza złożenie reklamacji, pisemnie lub w innym trybie uzgodnionym z Klientem.
 • Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.

 


Ochrona Klienta

Mając na względzie ochronę interesów odbiorców świadczonych przez nas usług informujemy, że:

 1. Klient ma możliwość odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do Prezesa Zarządu Banku w trybie analogicznym do złożenia reklamacji,
  Pekao Bank Hipoteczny SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru  Finansowego.
 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z Bankiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może zwrócić się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 4. W przypadku niesatysfakcjonującej decyzji Banku, konsumenci mogą także zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich, w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy); uprawnienie to przysługuje Klientowi po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w przypadku gdy nie zgadza się on z decyzją Banku dotyczącą jego reklamacji. Tryb i zasady prowadzenia przez Arbitra Bankowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z reklamacji, Klienci będący osobami fizycznymi mogą zwrócić się do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy.
 6. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta spór nie został rozwiązany, Klient będący osobą fizyczną ma prawo wystąpić do Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowania pozasądowego; tryb i zasady prowadzenia przez Rzecznika Finansowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego http://rf.gov.pl/. Udział w postępowaniu jest dla Banku obowiązkowy.
 7. Klientom przysługuje prawo sądowego rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez Bank.
 8. W każdym przypadku sporu z Kredytobiorcą, Bank skłania się ku możliwości polubownego jego rozwiązania.

Zobacz także Fundusz Wsparcia Kredytobiorców


 

Powrót do strony głównej

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027441, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-10-28-697, o kapitale zakładowym w wysokości: 223.000.000 zł, przy czym wysokość kapitału wpłaconego wynosi: 223.000.000

 
Kontakt
Infolinia: +48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)