Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.pekaobh.pl

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Pekao Bank Hipoteczny spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a, 01-230 Warszawa, (dalej „Bank” lub „Administrator”).

Jak skontaktować się z Bankiem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Banku pod adresem e-mail: iod@pekaobh.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania:

W ramach współpracy ze swoimi Klientami i Kontrahentami Bank jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób fizycznych. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań przed ich zawarciem, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.pekaobh.pl może następować także w innych celach w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu przesyłania informacji marketingowych o świadczonych usługach, zbierania opinii na temat satysfakcji, poprawy jakości usług, w celach analitycznych i statystycznych oraz w celach związanych z bezpieczeństwem i integralnością systemów teleinformatycznych Banku.
Bank gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnym z prawem celach.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi. W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo nakazuje lub zezwala na takie przechowywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Bank gwarantuje, że wszystkim osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa, w tym:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapominanym” w przypadku, gdy, dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub gdy dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. W przypadku uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych Bank może zachować pewne dane w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Bank;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy: zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających prawnie uzasadnionego interesu Banku;
  7. prawo dno wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach. Państwa dane osobowe będą ujawnione innym podmiotom wyłącznie w przypadku, gdy przepisy prawa nakazują lub umożliwiają takie działanie i jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Bank.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu profilowania jedynie wówczas, gdy przepisy prawa zezwalają na tego typu działanie. Co do zasady Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane wyłącznie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących profilowania prosimy o kontakt z Administratorem.

Mechanizm cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:
  • statystycznych – co pozwala na tworzenie wewnętrznych statystyk pracy serwisu i odwiedzin użytkowników;
  • funcjonalnych – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, danych w formularzach i innych.
Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies.

W dowolnym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących akceptacji plików cookies zgodnie z instrukcją dla danego typu przeglądarki internetowej.

Internet Explorer
Mozilla (Firefox)
Chrome
Opera

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję