Rafał Litwińczuk 


Rafał Litwińczuk

Członek Zarządu

Pan Rafał Litwińczuk posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem długoterminowego finansowania na rynku kapitałowym.

Opracowywał i koordynował propozycje sektora bankowego w zakresie zmian legislacyjnych do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, rekomendacji K wydanej przez KNF, rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie listów zastawnych oraz zajmował się wdrożeniem w Banku pakietu zmian.

Współpracował także z niemieckim zrzeszeniem banków hipotecznych VdP Verband deutscher Pfandbriefbanken w celu promowania polskich listów zastawnych biorąc udział w szeregu konferencji i spotkań z inwestorami.

Do roku 2016 był zatrudniony w w Pekao Banku Hipotecznym S.A. jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami i Emisji Listów Zastawnych gdzie zajmował się pozyskiwaniem finansowania długoterminowego, odpowiadał za kontakty z inwestorami i ich obsługę, a także za wszelkie operacje skarbowe, hedging, ryzyko kursowe, zarządzanie aktywami i pasywami, relacje z agencjami ratingowymi i nadzorem bankowym. Był także odpowiedzialny za obsługę programu listów zastawnych, zmiany w prospekcie emisyjnym, kontakty z KDPW i wymogi informacyjne.

Wcześniej był związany z WestLB Bank Polska (obecnie Helaba w Niemczech), gdzie pracował jako Dyrektor w Departamencie Skarbu/Dyrektor Departamentu Skarbu i Treasury, a w ramach swoich obowiązków zajmował się arbitrażem, hedgingiem, zarządzaniem stopą procentową, ryzykiem walutowym, płynnością regionu EMEA oraz odpowiadał za relacje i obsługę klientów i instytucji finansowych, współpracując z największymi podmiotami korporacyjnymi i municypalnymi w kraju. Nadzorował także program emisji certyfikatów depozytowych.

Do 1997 zarządzał płynnością i stopą procentową w ING Banku Śląskim, a w latach 1993-1995 pracował na stanowisku dealera, odpowiedzialnego za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje depozytowe w Banku BGŻ.

Pan Rafał Litwińczuk ukończył studia magisterskie w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji na kierunku prawo. Ukończył także Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia Executive MBA oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto ukończył szereg kursów z zakresu m.in. MIFID II, Implementacji EMIR, Rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD IV, Rachunkowości zabezpieczeń, Derywatów kredytowych. Od 1994 r. pan Rafał Litwińczuk jest członkiem Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.


Pan Rafał Litwińczuk spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe. 

Powrót do listy