Program emisji 2010

Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną Hipotecznych Listów Zastawnych na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 roku.

Decyzje inwestycyjne inwestorów dotyczące Listów Zastawnych oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu powinny opierać się wyłącznie na podstawie własnych wniosków i analiz dotyczących Emitenta, a także warunków Programu Emisji Listów Zastawnych, przy szczególnym uwzględnieniu czynników ryzyka. Program jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie niniejszego Prospektu, natomiast szczegółowe informacje dotyczące Listów Zastawnych poszczególnych serii zawarte będą w odpowiednich Suplementach do Prospektu.

  • Przeczytaj zastrzeżenia prawne

    • Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Polską, w szczególności zgodnie z zapisami Dyrektywy o Prospekcie lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym Państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych Państw, które mogą się do niego stosować.
       

  • Read Legal Disclaimer

    • The Public Offer is implemented on the territory of the Republic of Poland only. This Prospectus cannot be used or considered as a proposition or offer to buy outside Poland’s state borders. Neither the Prospectus nor the securities it pertains to have been registered, approved or notified in any country except for the Republic  of Poland, in particular according to the provisions of the Prospectus directive or The U.S. Securities Act. The securities encompassed by this Prospectus must not be offered or sold outside Poland, unless such an offer or sale would be possible under the law of the other country without fulfilling any extra legal requirements. Every Investor residing or having a seat outside Poland should read the Polish regulations and the regulations of other Countries which may be relevant.

Program emisji 2010 Seria LZ-II-01

 Hipoteczne Listy Zastawne na łączną kwotę 100.000.000 złotych
w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie 2.000.000.000 złotych.

Nr
okresu
Pierwszy
dzień 
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia  
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek 
od 1 
listu
zast.
1 28.12.10 19.04.11 28.04.11 4,15% 1,00% 5,15% 17,07
2 28.04.11 20.10.11 28.10.11 4,51% 1,00% 5,51% 27,63
3 28.10.11 20.04.12 28.04.12 4,93% 1,00% 5,93% 29,73
4 28.04.12 19.10.12 28.10.12 4,97% 1,00% 5,97% 29,93
5 28.10.12 19.04.13 28.04.13 4,75% 1,00% 5,75% 28,67
6 28.04.13 18.10.13 28.10.13 3,18% 1,00% 4,18% 20,96
7 28.10.13 17.04.14 28.04.14 2,70% 1,00% 3,70% 18,45
8 28.04.14 20.10.14 28.10.14 2,74% 1,00% 3,74% 18,75
9 28.10.14 20.04.15 28.04.15 1,98% 1,00% 2,98% 14,86
10 28.04.15 20.10.15 28.10.15 1,66% 1,00% 2,66% 13,34
11 28.10.15 20.04.16 28.04.16 1,81% 1,00% 2,81% 14,09
12 28.04.16 20.10.16 28.10.16 1,74% 1,00% 2,74% 13,74
13 28.10.16 20.04.17 28.04.17 1,80% 1,00% 2,80% 13,96
14 28.04.17 20.10.17 28.10.17 1,81% 1,00% 2,81% 14,09
15 28.10.17 20.04.18 28.04.18 1,81% 1,00% 2,81% 14,01
16 28.04.18 19.10.18 28.10.18 1,78% 1,00% 2,78% 13,94
17 28.10.18 18.04.19 28.04.19 1,79% 1,00% 2,79% 13,91
18 28.04.19 18.10.19 28.10.19 1,79% 1,00% 2,79% 13,99


 

Suplement Serii LZ-II-01

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-02

Hipoteczne Listy Zastawne na łączną kwotę 250.000.000 złotych
w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie 2.000.000.000 złotych.

Nr
okresu
Pierwszy
dzień
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia  
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek
od 1
listu
zast.
1 14.03.11 06.09.11 14.09.11 4,40% 1,18% 5,58% 28,13
2 14.09.11 06.03.12 14.03.12 4,85% 1,18% 6,03% 30,07
3 14.03.12 06.09.12 14.09.12 4,96% 1,18% 6,14% 30,95
4 14.09.12 06.03.13 14.03.13 4,97% 1,18% 6,15% 30,50
5 14.03.13 06.09.13 14.09.13 3,48% 1,18% 4,66% 23,49
6 14.09.13 06.03.14 14.03.14 2,73% 1,18% 3,91% 19,39
7 14.03.14 05.09.14 14.09.14 2,74% 1,18% 3,92% 19,76
8 14.09.14 06.03.15 14.03.15 2,50% 1,18% 3,68% 18,25
9 14.03.15 04.09.15 14.09.15 1,66% 1,18% 2,84% 14,32
10 14.09.15 04.03.16 14.03.16 1,80% 1,18% 2,98% 14,86
11 14.03.16 06.09.16 14.09.16 1,74% 1,18% 2,92% 14,72
12 14.09.16 06.03.17 14.03.17 1,79% 1,18% 2,97% 14,73
13 14.03.17 06.09.17 14.09.17 1,81% 1,18% 2,99% 15,07
14 14.09.17 06.03.18 14.03.18 1,81% 1,18% 2,99% 14,83
15 14.03.18 06.09.18 14.09.18 1,80% 1,18% 2,98% 15,02
16 14.09.18 06.03.19 14.03.19 1,79% 1,18% 2,97% 14,73
17 14.03.19 06.09.19 14.09.19 1,79% 1,18% 2,97% 14,97
18 14.09.19 06.03.20 14.03.20 1,79% 1,18% 2,97% 14.81

Suplement Serii LZ-II-02

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-03

Hipoteczne Listy Zastawne na łączną kwotę 150.000.000 złotych
w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie 2.000.000.000 złotych.

Nr
okresu
Pierwszy
dzień
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia  
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek
od 1
listu
zast.
1 22.06.11 14.11.11 22.11.11 4,74% 1,11% 5,85% 24,52
2 22.11.11 14.05.12 22.05.12 4.96% 1,11% 6,07% 30,27
3 22.05.12 14.11.12 22.11.12 5,10% 1,11% 6,21% 31,31
4 22.11.12 14.05.13 22.05.13 4,62% 1,11% 5,73% 28,41
5 22.05.13 14.11.13 22.11.13 2,76% 1,11% 3,87% 19,51
6 22.11.13 14.05.14 22.05.14 2,70% 1,11% 3,81% 18,89
7 22.05.14 14.11.14 22.11.14 2,74% 1,11% 3,85% 19,41
8 22.11.14 14.05.15 22.05.15 2,05% 1,11% 3,16% 15,67
9 22.05.15 13.11.15 22.11.15 1,74% 1,11% 2,85% 14,37
10 22.11.15 13.05.16 22.05.16 1,80% 1,11% 2,91% 14,51
11 22.05.16 14.11.16 22.11.16 1,74% 1,11% 2,85% 14,37
12 22.11.16 12.05.17 22.05.17 1,81% 1,11% 2,92% 14,48
13 22.05.17 14.11.17 22.11.17 1,81% 1,11% 2,92% 14,72
14 22.11.17 14.05.18 22.05.18 1,81% 1,11% 2,92% 14,48
15 22.05.18 14.11.18 22.11.18 1,78% 1,11% 2,89% 14,57
16 22.11.18 14.05.19 22.05.19 1,79% 1,11% 2,90% 14,38
17 22.05.19 14.11.19 22.11.19 1,79% 1,11% 2,90% 14,62

Suplement Serii LZ-II-03

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-04

Hipoteczne Listy Zastawne na łączną kwotę 150.000.000 złotych
w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie 2.000.000.000 złotych
.

Nr
okresu
Pierwszy
dzień
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia  
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek
od 1
listu
zast.
1 22.02.12 13.08.12 22.08.12 4,99% 1,30% 6,29% 31,36
2 22.08.12 14.02.13 22.02.13 5,13% 1,30% 6,43% 32,41
3 22.02.13 13.08.13 22.08.13 3,72% 1,30% 5,02% 24,89
4 22.08.13 14.02.14 22.02.14 2,72% 1,30% 4,02% 20,27
5 22.02.14 13.08.14 22.08.14 2,74% 1,30% 4,04% 20,03
6 22.08.14 13.02.15 22.02.15 2,67% 1,30% 3,97% 20,01
7 22.02.15 14.08.15 22.08.15 1,90% 1,30% 3,20% 15,87
8 22.08.15 12.02.16 22.02.16 1,80% 1,30% 3,10% 15,63
9 22.02.16 11.08.16 22.08.16 1,74% 1,30% 3,04% 15,16
10 22.08.16 14.02.17 22.02.17 1,79% 1,30% 3,09% 15,58
11 22.02.17 11.08.17 22.08.17 1,81% 1,30% 3,11% 15,42
12 22.08.17 14.02.18 22.02.18 1,81% 1,30% 3,11% 15,68
13 22.02.18 13.08.18 22.08.18 1,81% 1,30% 3,11% 15,42
14 22.08.18 14.02.19 22.02.19 1,78% 1,30% 3,08% 15,53
15 22.02.19 13.08.19 22.08.19 1,79% 1,30% 3,09% 15,32

Suplement Serii LZ-II-04

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-05

Hipoteczne Listy Zastawne na łączną kwotę 150.000.000 PLN
w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie 2.000.000.000 PLN

Nr
okresu
Pierwszy
dzień
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia  
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek
od 1
listu
zast.
1 09.08.12 30.11.12 09.12.12 5,14% 1,30% 6,44% 21,53
2 09.12.12 31.05.13 09.06.13 4,37% 1,30% 5,67% 28,27
3 09.06.13 29.11.13 09.12.13 2,66% 1,30% 3,96% 19,85
4 09.12.13 30.05.14 09.06.14 2,69% 1,30% 3,99% 19,90
5 09.06.14 01.12.14 09.12.14 2,73% 1,30% 4,03% 20,21
6 09.12.14 29.05.15 09.06.15 2,05% 1,30% 3,35% 16,70
7 09.06.15 01.12.15 09.12.15 1,76% 1,30% 3,06% 15,34
8 09.12.15 01.06.16 09.06.16 1,78% 1,30% 3,08% 15,44
9 09.06.16 01.12.16 09.12.16 1,74% 1,30% 3,04% 15,24
10 09.12.16 01.06.17 09.06.17 1,81% 1,30% 3,11% 15,51
11 09.06.17 01.12.17 09.12.17 1,81% 1,30% 3,11% 15,59

Suplement Serii LZ-II-05

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-06

Hipoteczne Listy Zastawne na łączną kwotę 10.000.000 EUR
w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie 2.000.000.000 PLN

 

Nr
okresu
Pierwszy
dzień
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek
od 1
listu
zast.
1 11.10.12 01.02.13 11.02.13 0,423% 1,70% 2,123% 7,25 Eur
2 11.02.13 02.08.13 11.08.13 0,379% 1,70% 2,079% 10,45Eur
3 11.08.13 03.02.14 11.02.14 0,341% 1,70% 2,041% 10,43Eur
4 11.02.14 01.08.14 11.08.14 0,385% 1,70% 2,085% 10,48Eur
5 11.08.14 03.02.15 11.02.15 0,306% 1,70% 2,006% 10,25Eur
6 11.02.15 03.08.15 11.08.15 0,132% 1,70% 1,832% 9,21 Eur
7 11.08.15 03.02.16 11.02.16 0,047% 1,70% 1,747% 8,93 Eur
8 11.02.16 03.08.16 11.08.16 -0,107% 1,70% 1,593% 8,05 Eur
9 11.08.16 03.02.17 11.02.17 -0,185% 1,70% 1,515% 7,74 Eur
10 11.02.17 03.08.17 11.08.17 -0,242% 1,70% 1,458% 7,33 Eur
11 11.08.17 02.02.18 11.02.18 -0,269% 1,70% 1,431% 7,31 Eur

Suplement Serii LZ-II-06

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-07

Hipoteczne Listy Zastawne na łączną kwotę 45.200.000 PLN
w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie 2.000.000.000 PLN

 

Nr
okresu
Pierwszy
dzień
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia  
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek
od 1
listu
zast.
1 18.12.12 08.03.13 18.03.13 4,22% 0,95% 5,17% 12,75
2 18.03.13 10.09.13 18.09.13 3,48% 0,95% 4,43% 22,33
3 18.09.13 10.03.14 18.03.14 2,73% 0,95% 3,68% 18,25
4 18.03.14 10.09.14 18.09.14 2,74% 0,95% 3,69% 18,60
5 18.09.14 10.03.15 18.03.15 2,47% 0,95% 3,42% 16,96
6 18.03.15 10.09.15 18.09.15 1,66% 0,95% 2,61% 13,16
7 18.09.15 10.03.16 18.03.16 1,80% 0,95% 2,75% 13,71
8 18.03.16 09.09.16 18.09.16 1,74% 0,95% 2,69% 13,56
9 18.09.16 10.03.17 18.03.17 1,79% 0,95% 2,74% 13,59
10 18.03.17 08.09.17 18.09.17 1,81% 0,95% 2,76% 13,91
11 18.09.17 09.03.18 18.03.18 1,81% 0,95% 2,76% 13,69
12 18.03.18 10.09.18 18.09.18 1,79% 0,95% 2,74% 13,81
13 18.09.18 09.03.19 18.03.19 1,79% 0,95% 2,74% 13,59

Suplement Serii LZ-II-07

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-08

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2013-05-15 2013-11-06 2013-11-15 0,30% 1,25% 1,55% 7,94 EUR
2 2013-11-15 2014-05-07 2014-05-15 0,32% 1,25% 1,57% 7,90 EUR
3 2014-05-15 2014-11-06 2014-11-15 0,43% 1,25% 1,68% 8,59 EUR
4 2014-11-15 2015-05-07 2015-05-15 0,18% 1,25% 1,43% 7,19 EUR
5 2015-05-15 2015-11-05 2015-11-15 0,06% 1,25% 1,31% 6,70 EUR
6 2015-11-15 2016-05-06 2016-05-15 0,00% 1,25% 1,25% 6,30 EUR
7 2016-05-15 2016-11-04 2016-11-15 -0,14% 1,25% 1,11% 5,65 EUR
8 2016-11-15 2017-05-05 2017-05-15 -0,21% 1,25% 1,04% 5,22 EUR
9 2017-05-15 2017-11-07 2017-11-15 -0,25% 1,25% 1,00% 5,12 EUR
10 2017-11-15 2018-05-07 2018-05-15 -0,28% 1,25% 0,98% 4,90 EUR
11 2018-05-15 2018-11-07 2017-11-15 -0,27% 1,25% 0,98% 5,00 EUR
12 2018-11-15 2019-05-07 2019-05-15 -0,26% 1,25% 0,99% 4,99 EUR

Suplement Serii LZ-II-08

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-09

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2013-12-30 2014-07-02 2014-07-10 0,39% 1,10% 1,49% 7,96 EUR
2 2014-07-10 2014-12-31 2015-01-10 0,30% 1,10% 1,40% 7,17 EUR
3 2015-01-10 2015-07-02 2015-07-10 0,17% 1,10% 1,27% 6,38 EUR
4 2015-07-10 2015-12-30 2016-01-10 0,05% 1,10% 1,15% 5,87 EUR
5 2016-01-10 2016-07-01 2016-07-10 -0,04% 1,10% 1,06% 5,35 EUR
6 2016-07-10 2016-12-30 2016-01-10 -0,19% 1,10% 0,91% 4,66 EUR
7 2017-01-10 2017-06-30 2017-07-10 -0,22% 1,10% 0,88% 4,40 EUR
8 2017-07-10 2018-01-02 2018-01-10 -0,27% 1,10% 0,83% 4,22 EUR
9 2018-01-10 2018-07-02 2018-07-10 -0,27% 1,10% 0,83% 4,17 EUR
10 2018-07-10 2019-01-02 2019-01-10 -0,27% 1,10% 0,83% 4,25 EUR

Suplement Serii LZ-II-09

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-10

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2014-02-14 2014-08-04 2014-08-12 2,45% 12,18 EUR
2 2014-08-12 2015-02-04 2015-02-12 2,45% 12,52 EUR
3 2015-02-12 2015-08-04 2015-08-12 2,45% 12,32 EUR
4 2015-08-12 2016-02-04 2016-02-12 2,45% 12,52 EUR
5 2016-02-12 2016-08-04 2016-08-12 2,45% 12,39 EUR
6 2016-08-12 2017-02-03 2017-02-12 2,45% 12,52 EUR
7 2017-02-12 2017-08-04 2017-08-12 2,45% 12,32 EUR
8 2017-08-12 2018-02-02 2018-02-12 2,45% 12,52 EUR
9 2018-02-12 2018-08-03 2018-08-12 2,45% 12,32 EUR
10 2018-08-12 2019-02-04 2019-02-12 2,45% 12,52 EUR
11 2019-02-12 2019-08-02 2019-08-12 2,45% 12,32 EUR
12 2019-08-12 2020-02-04 2020-02-12 2,45% 12,52 EUR
13 2020-02-12 2020-08-04 2020-08-12 2,45% 12,39 EUR
14 2020-08-12 2021-02-04 2021-02-12 2,45% 12,52 EUR

Suplement Serii LZ-II-10

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-11

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2014-12-08 2015-05-28 2015-06-08 2,05% 0,50% 2,55% 12,72 PLN
2 2015-06-08 2015-11-30 2015-12-08 1,76% 0,50% 2,26% 11,33 PLN
3 2015-12-08 2016-05-31 2016-06-08 1,79% 0,50% 2,29% 11,48 PLN
4 2016-06-08 2016-11-30 2016-12-08 1,74% 0,50% 2,24% 11,23 PLN

Suplement Serii LZ-II-11

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-12

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2015-04-28 2015-10-20 2015-10-28 0,07% 0,75% 0,82% 4,15 EUR
2 2015-10-28 2016-04-20 2016-04-28 0,01% 0,75% 0,76% 3,86 EUR
3 2016-04-28 2016-10-20 2016-10-28 -0,14% 0,75% 0,61% 3,08 EUR
4 2016-10-28 2017-04-20 2017-04-28 -0,21% 0,75% 0,54% 2,72 EUR
5 2017-04-28 2017-10-20 2017-10-28 -0,25% 0,75% 0,50% 2,55 EUR
6 2017-10-28 2018-04-20 2018-04-28 -0,27% 0,75% 0,48% 2,41 EUR
7 2018-04-28 2018-10-19 2018-10-28 -0,27% 0,75% 0,48% 2,44 EUR
8 2018-10-28 2019-04-18 2019-04-28 -0,26% 0,75% 0,49% 2,48 EUR

Suplement Serii LZ-II-12

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-13

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2015-09-24 2016-03-16 2016-03-24 0,04% 0,75% 0,79% 3,97 EUR
2 2016-03-24 2016-09-16 2016-09-24 -0,13% 0,75% 0,62% 3,16 EUR
3 2016-09-24 2017-03-16 2017-03-24 -0,20% 0,75% 0,55% 2,76 EUR
4 2017-03-24 2017-09-15 2017-09-24 -0,24% 0,75% 0,51% 2,60 EUR
5 2017-09-24 2018-03-16 2018-03-24 -0,27% 0,75% 0,48% 2,41 EUR
6 2018-03-24 2018-09-14 2018-09-24 -0,27% 0,75% 0,48% 2,44 EUR
7 2018-09-24 2019-03-15 2019-03-24 -0,27% 0,75% 0,48% 2,43 EUR
8 2019-03-24 2019-09-16 2019-09-24 -0,23% 0,75% 0,52% 2,65 EUR
9 2019-09-24 2020-03-16 2020-03-24 -0,37% 0,75% 0,38% 1,93 EUR

Suplement Serii LZ-II-13

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-14

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2016-09-22 2017-03-14 2017-03-22 1,79% 0,95% 2,74% 13,59 PLN
2 2017-03-22 2017-09-14 2017-09-22 1,81% 0,95% 2,76% 13,91 PLN
3 2017-09-22 2018-03-14 2018-03-22 1,81% 0,95% 2,76% 13,69 PLN
4 2018-03-22 2018-09-14 2018-09-22 1,78% 0,95% 2,73% 13,76 PLN
5 2018-09-22 2019-03-14 2019-03-22 1,79% 0,95% 2,74% 13,59 PLN
6 2019-03-22 2019-09-13 2019-09-22 1,79% 0,95% 2,74% 13,81 PLN
7 2019-09-22 2020-03-14 2020-03-22 1,79% 0,95% 2,74% 13,66 PLN

Suplemet Serii LZ-II-14

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-15

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2017-09-20 2018-03-12 2018-03-20 1,81% 0,73% 2,54% 12,60 PLN
2 2018-03-20 2018-09-12 2018-09-20 1,78% 0,73% 2,51% 12,65 PLN
3 2018-09-20 2019-03-12 2019-03-20 1,79% 0,73% 2,52% 12,50 PLN
4 2019-03-20 2019-09-12 2019-09-20 1,79% 0,73% 2,52% 12,70 PLN
5 2019-09-20 2020-03-12 2020-03-20 1,79% 0,73% 2,52% 12,57 PLN

Suplement Serii LZ-II-15

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-16

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2017-12-11 2018-06-01 2018-06-11 1,81% 0,73% 2,54% 12,67 PLN
2 2018-06-11 2018-12-03 2018-12-11 1,78% 0,73% 2,51% 12,58 PLN
3 2018-12-11 2019-06-03 2019-06-11 1,79% 0,73% 2,52% 12,57 PLN
4 2019-06-11 2019-12-03 2019-12-11 1,79% 0,73% 2,52% 12,63 PLN

Suplement Serii LZ-II-16

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-17

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2018-12-10 2019-06-03 2019-06-11 1,79% 0,73% 2,52% 12,63 PLN
2 2019-06-19 2019-12-03 2019-12-11 1,79% 0,73% 2,52% 12,63 PLN

Suplement Serii LZ-II-17

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Program emisji 2010 Seria LZ-II-18

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od
1 listu zastawnego
1 2019-04-29 2019-07-19 2019-07-29 -0,31% 0,60% 0,29% 0,73 EUR
2 2019-07-19 2019-10-21 2019-10-29 -0,376% 0,60% 0,224% 0,57 EUR

Suplement Seri LZ-II-18

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik