listy zastawne 2010

Program emisji 2010

Ważne informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „Akceptuję” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.


Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną Hipotecznych Listów Zastawnych na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 roku. Decyzje inwestycyjne inwestorów dotyczące Listów Zastawnych oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu powinny opierać się wyłącznie na podstawie własnych wniosków i analiz dotyczących Emitenta, a także warunków Programu Emisji Listów Zastawnych, przy szczególnym uwzględnieniu czynników ryzyka. Program jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie niniejszego Prospektu, natomiast szczegółowe informacje dotyczące Listów Zastawnych poszczególnych serii zawarte będą w odpowiednich Suplementach do Prospektu.
Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Polską, w szczególności zgodnie z zapisami Dyrektywy o Prospekcie lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym Państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych Państw, które mogą się do niego stosować.

The Public Offer is implemented on the territory of the Republic of Poland only. This Prospectus cannot be used or considered as a proposition or offer to buy outside Poland’s state borders. Neither the Prospectus nor the securities it pertains to have been registered, approved or notified in any country except for the Republic of Poland, in particular according to the provisions of the Prospectus directive or The U.S. Securities Act. The securities encompassed by this Prospectus must not be offered or sold outside Poland, unless such an offer or sale would be possible under the law of the other country without fulfilling any extra legal requirements. Every Investor residing or having a seat outside Poland should read the Polish regulations and the regulations of other Countries which may be relevant.