Raport zabezpieczeń listów zastawnych

Raporty zabezpieczeń listów zastawnych

Listy zastawne są instrumentami, które spełniają kryteria obligacji zabezpieczonych (ang. covered bonds). To papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym.

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych wynika z konieczności przestrzegania przez Bank hipoteczny szeregu ściśle określonych wymogów wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 2016 poz. 1771).
  • Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych mogą stanowić wyłącznie wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu. W przypadku publicznych listów zastawnych podstawę emisji określa art. 3 ust 2 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Bank hipoteczny jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania Rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach:

  •     wierzytelności banku hipotecznego,
  •     inne prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych,
  •     środki tworzące bufor płynności.


Zasady prowadzenia Rejestru zabezpieczenia listów zastawnych reguluje Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Rekomendacja K Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2016 roku dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Bieżący nadzór nad prowadzeniem rejestru zabezpieczenia sprawuje niezależny Powiernik (powołany przez KNF).

 

Przydatne linki

European Covered Bond Counsil

Związek Banków Polskich

Raporty zabezpieczeń listów zastawnych

Zgodnie z wymogiem Art.129 ust.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Pekao Bank Hipoteczny publikuje informacje dotyczące stanu Zabezpieczenia Listów Zastawnych w okresach półrocznych.

Raport przedstawia dane o wierzytelnościach i innych aktywach stanowiących zabezpieczenie emisji (Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych) prezentowane w wartościach nominalnych według stanu na dzień sporządzenia Raportu. Prezentowane w wartościach nominalnych według stanu na dzień sporządzenia Raportu.
 
Pekao Bank Hipoteczny SA dołączył do grona emitentów covered bonds, posiadających certyfikat jakości "The Covered Bond Label".

Certyfikat The Covered Bond Label ma na celu podkreślanie transparentności zabezpieczenia listów zastawnych oraz zwiększanie świadomości inwestorów o bezpieczeństwie i wysokiej jakości listów zastawnych.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję