O Banku

O Banku

Najważniejsze informacje o Pekao Banku Hipotecznym SA

Zarząd Banku,

Rada Nadzorcza 

Informacja o odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej

Historia Banku.


Raporty Roczne Pekao Banku Hipotecznego
za lata
2000 - 2015


Pekao Bank Hipoteczny S.A.

·        Jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

·         Centrala Banku mieści się w Warszawie, ale Bank prowadzi sprzedaż kredytów hipotecznych dla osób fizycznych oraz dla firm na terenie całego kraju.

 


Specjalistyczny Bank Hipoteczny:

 

·         Umożliwia finansowanie rynku nieruchomości i sektora publicznego środkami pozyskanymi na rynku kapitałowym.

·         Prowadzi działalność zawężoną do udzielania kredytów hipotecznych oraz finansowania sektora publicznego.

·         Posiada wyłączne prawo emisji listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansowana jest działalność kredytowa Banku.

·         Obowiązek ustalania  wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości określającej wartość nieruchomości w perspektywie długookresowej.

·         Listy Zastawne są papierem wartościowym o wysokim poziomie bezpieczeństwa potwierdzonym bardzo wysokim ratingiem nadanym przez Fitch Ratings w grudniu 2010.

 


 

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 18

02-675 Warszawa

tel.: +48 22 85 21 900, 85 21 901

faks: +48 22 852 61 23

 

e-mail: poczta@pekaobh.pl

Internet: www.pekaobh.pl

 

KRS 27441 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP  527-10-28-697

Kapitał zakładowy 223 000 000,00 

 


 

 
Kontakt
0 22 852 19 37 - Infolinia