Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

 

 Nasi Klienci biznesowi:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy niezależnie od formy prawnej (nie dotyczy SPV).
 • Spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) założone wyłączenie dla celów realizacji finansowanego przez Bank projektu w formie „project finance”.

Każdy kredytobiorca musi prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.

 


 

 Rodzaje udzielanych kredytów:

 • Kredyt hipoteczny długoterminowy na finansowanie nieruchomości typu:
   • Lokale/ obiekty biurowe
   • Lokale/ obiekty handlowe
   • Magazyny/ centra logistyczne

Bank finansuje zarówno fazę budowlaną jak i inwestycyjną.
 
Dowiedz się więcej o kredycie


 

Podstawowe parametry nieruchomości:

 • nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny,
 • położenie na terenie Polski,
 • zapewniony dostęp do drogi publicznej,
 • zapewniony dostęp do odpowiedniej infrastruktury gwarantującej możliwość użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

 


Podstawowe zabezpieczenia spłaty kredytu:

 • wpisana na pierwszym miejscu hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu,
 • cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, obejmująca ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż ustalona w Umowie Kredytu,
 • weksel własny in blanco,
 • kaucja w wysokości min.1,5 –krotnej raty kapitałowo-odsetkowej,
 • pełnomocnictwa do rachunków kredytobiorcy,
 • cesja wierzytelności z umów najmu (jeśli dotyczy),
 • zastaw rejestrowy na udziałach w spółce celowej (jeśli dotyczy).

Lista przykładowych dokumentów

 


 Zapraszamy do współpracy:

 

Infolinia
+48 22 852 19 37
(koszt połączenia wg taryfy operatora)
e-mail:
obslugaklienta@pekaobh.pl

 

Centrum Kontaktu

Sprawdź także kredyt mieszkaniowy

 


Powrót na stronę główną

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027441, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-10-28-697, o kapitale zakładowym w wysokości: 223.000.000 zł, przy czym wysokość kapitału wpłaconego wynosi: 223.000.000

 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)