Listy zastawne

Listy zastawne

 

Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, wprowadzone przez Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 29 sierpnia 1997 r. Ustawa definiuje je jako papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach.

 

W przypadku listów zastawnych emitent zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenie pieniężne polega na wypłacie odsetek i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji.

 

Do emisji listów zastawnych uprawnione są jedynie specjalistyczne banki hipoteczne.

Listy zastawne stanowią instrument pozyskiwania przez bank hipoteczny, środków pieniężnych niezbędnych do finansowania inwestycji budowlanych w drodze udzielania kredytów hipotecznych.

 


 

Rodzaje listów zastawnych

 

Ustawa o bankach hipotecznych i listach zastawnych wprowadza hipoteczne listy zastawne i publiczne listy zastawne. Zróżnicowanie na te dwa rodzaje listów zastawnych wynika z podstawy emisji. W przypadku hipotecznych listów zastawnych podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami. Podstawę emisji publicznego listu zastawnego stanowią natomiast kredyty zabezpieczone do pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami gwarancją lub poręczeniem przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny, rządy lub banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat; lub kredyty udzielonych powyższym podmiotom; kredyty w części zabezpieczone wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredyty udzielone jednostkom samorządu terytorialnego.

 


 

Formy listu zastawnego


Wyróżniamy listy zastawne imienne lub na okaziciela. Listy zastawne mogą być emitowane w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej.

 

List zastawny jest uważany za papier wartościowy o wysokim poziomie bezpieczeństwa, między innymi poprzez utworzenie przez ustawodawcę wielostopniowego systemu zabezpieczenia interesów ich nabywców. Ważnym elementem tego zabezpieczenia jest powiernik, którego przy każdym banku hipotecznym powołuje Komisja Nadzoru Finansowego. Przedmiotem jego działania jest kontrola i nadzór nad tymi obszarami działalności banku, które są istotne z punktu widzenia terminowego zaspokajania roszczeń wierzycieli z tytułu nabytych papierów wartościowych.

 


 

Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego

 

W dniu 29 grudnia 2000 roku HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA przeprowadził I Emisję hipotecznych listów zastawnych, która stanowiła pierwszą niematerialną emisję listów zastawnych w Polsce. Emisja nominowana była w euro, a jej łączna wartość wynosiła 3.630.000,- Euro. Pierwsza emisja listów zastawnych HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA została dokonana w trybie emisji zamkniętej. Agentem i pierwszym nabywcą listów był Bank BPH SA.

W latach 2003 - 2004 Bank przeprowadził kolejne emisje listów zastawnych na łączną kwotę 140 mln PLN.

28 kwietnia 2005 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu Program Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 PLN. W ramach programu BPH Bank Hipoteczny dokonał kilku publicznych emisji hipotecznych listów zastawnych.

W dniu 18 sierpnia 2005 roku uruchomiono niepubliczną Emisję Hipotecznych Listów Zastawnych na kwotę 150 000 000 PLN.

W dniu 24 sierpnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną Hipotecznych Listów Zastawnych w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN.

 

W ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela Pekao Bank Hipoteczny S.A. przeprowadził dotychczas poniżej wymienione emisje:

 

28 grudnia 2010 roku - pierwsza emisja na kwotę 100 000 000 PLN

14 marca 2011 roku - druga emisja na kwotę 250 000 000 PLN

22 czerwca 2011 roku - trzecia emisja na kwotę 150 000 000 PLN

22 lutego 2012 roku - czwarta emisja na kwotę 150 000 000 PLN

09 sierpnia 2012 roku - piąta emisja na kwotę 150 000 000 PLN

11 października 2012 roku - szósta emisja na kwotę 10 000 000 EUR

18 grudnia 2012 roku - siódma emisja na kwotę 45 200 000 PLN

15 maja 2013 roku - ósma emisja na kwotę 4 500 000 EUR

30 grudnia 2013 roku - dziewiąta emisja na kwotę 12 000 000 EUR

14 luty 2014 roku - dziesiąta emisja na kwotę 15 000 000 EUR

08 grudnia 2014 roku - jedenasta emisja na kwotę 75 000 000 PLN

28 kwietnia 2015 roku - dwunasta emisja na kwotę 25 000 000 EUR

24 września 2015 roku - trzynasta emisja na kwotę 20 000 000 EUR

22 września 2016 roku - czternasta emisja na kwotę 50 000 000 PLN

20 września 2017 roku - piętnasta emisja na kwotę 50 000 000 PLN

11 grudnia 2017 roku - szesnasta emisja na kwotę 50 000 000 PLN

10 grudnia 2018 roku - siedemnasta emisja na kwotę 10 000 000 PLN

 


Raporty Fitch Rating dotyczące nadania ratingu listom zastawnym emitowanym przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.


 
Zobacz także
Kontakt
Infolinia: +48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)