Listy zastawne

Listy zastawne

 Czym są listy zastawne?

 

 • Listy zastawne  dłużnymi papierami wartościowymi wprowadzonymi przez Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 29 sierpnia 1997 r. Ustawa definiuje je jako papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach.
 • W przypadku listów zastawnych emitent zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenie pieniężne polega na wypłacie odsetek i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji.
 • Do emisji listów zastawnych uprawnione są jedynie specjalistyczne banki hipoteczne.
 • Listy zastawne stanowią instrument pozyskiwania przez bank hipoteczny, środków pieniężnych niezbędnych do finansowania inwestycji budowlanych w drodze udzielania kredytów hipotecznych.

 


 

Rodzaje listów zastawnych

 

Ustawa o bankach hipotecznych i listach zastawnych wprowadza hipoteczne listy zastawne i publiczne listy zastawne. Zróżnicowanie na te dwa rodzaje listów zastawnych wynika z podstawy emisji.

 • W przypadku hipotecznych listów zastawnych podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami.
 • Podstawę emisji publicznego listu zastawnego stanowią natomiast kredyty zabezpieczone do pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami gwarancją lub poręczeniem przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny, rządy lub banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat lub kredyty udzielone powyższym podmiotom, kredyty w części zabezpieczone wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredyty udzielone jednostkom samorządu terytorialnego).

 


 

 Formy listu zastawnego

 


Wyróżniamy listy zastawne imienne lub na okaziciela. Listy zastawne mogą być emitowane w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej.

 • List zastawny jest uważany za papier wartościowy o wysokim poziomie bezpieczeństwa, między innymi poprzez utworzenie przez ustawodawcę wielostopniowego systemu zabezpieczenia interesów ich nabywców.
 • Ważnym elementem tego zabezpieczenia jest powiernik, którego przy każdym banku hipotecznym powołuje Komisja Nadzoru Finansowego. Przedmiotem jego działania jest kontrola i nadzór nad tymi obszarami działalności banku, które są istotne z punktu widzenia terminowego zaspokajania roszczeń wierzycieli z tytułu nabytych papierów wartościowych.

 


 

 Emisje listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego

 

 • W dniu 29 grudnia 2000 roku HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA przeprowadził I Emisję hipotecznych listów zastawnych, która stanowiła pierwszą niematerialną emisję listów zastawnych w Polsce. Emisja nominowana była w euro, a jej łączna wartość wynosiła 3.630.000,- Euro. Pierwsza emisja listów zastawnych HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA została dokonana w trybie emisji zamkniętej. Agentem i pierwszym nabywcą listów był Bank BPH SA.
 • W latach 2003 - 2004 Bank przeprowadził kolejne emisje listów zastawnych na łączną kwotę 140 mln PLN.
 • W dniu 18 sierpnia 2005 roku uruchomiono niepubliczną Emisję Hipotecznych Listów Zastawnych na kwotę 150 000 000 PLN.

 

W ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela Pekao Bank Hipoteczny S.A. przeprowadził dotychczas poniżej wymienione emisje:

 

28 grudnia 2010 roku - pierwsza emisja na kwotę 100 000 000 PLN

14 marca 2011 roku - druga emisja na kwotę 250 000 000 PLN

22 czerwca 2011 roku - trzecia emisja na kwotę 150 000 000 PLN

22 lutego 2012 roku - czwarta emisja na kwotę 150 000 000 PLN

09 sierpnia 2012 roku - piąta emisja na kwotę 150 000 000 PLN

11 października 2012 roku - szósta emisja na kwotę 10 000 000 EUR

18 grudnia 2012 roku - siódma emisja na kwotę 45 200 000 PLN

15 maja 2013 roku - ósma emisja na kwotę 4 500 000 EUR

30 grudnia 2013 roku - dziewiąta emisja na kwotę 12 000 000 EUR

14 luty 2014 roku - dziesiąta emisja na kwotę 15 000 000 EUR

08 grudnia 2014 roku - jedenasta emisja na kwotę 75 000 000 PLN

28 kwietnia 2015 roku - dwunasta emisja na kwotę 25 000 000 EUR

24 września 2015 roku - trzynasta emisja na kwotę 20 000 000 EUR

22 września 2016 roku - czternasta emisja na kwotę 50 000 000 PLN

20 września 2017 roku - piętnasta emisja na kwotę 50 000 000 PLN

11 grudnia 2017 roku - szesnasta emisja na kwotę 50 000 000 PLN

10 grudnia 2018 roku - siedemnasta emisja na kwotę 10 000 000 PLN

29 kwietnia 2019 roku - osiemnasta emisja na kwotę 50 000 000 EUR

 


Raporty Fitch Rating dotyczące nadania ratingu listom zastawnym emitowanym przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.


 
Zobacz także
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)